Kursa kods Vete5008

Kredītpunkti 4.50

Veterinārā darba organizācija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija90504020/04/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Edgars Liepiņš

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Agris Zirnītis

Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā

Piezīmes

Obligāts kurss LLU 2.līmeņa studiju programmas „Veterinārmedicīna” studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, veterināro un pārtikas likumdošanu valsts veterinārās uzraudzības organizēšanu, pārtikas un tās aprites kontroli, diagnostiskā darba organizēšanu, lipīgo slimību uzraudzības organizēšanu, veterināro zāļu ražošanu, izplatību un uzraudzību, dzīvnieku labturības jautājumiem, īpašnieka pamattiesībām un pienākumiem, LVB. Veterinārārstu ētiskās uzvedības pamatprincipi. Krietna uzvedība veterinārārsta profesionālā darbā dažādās situācijās un darba nozarēs. Ētikas kodekss. Veterinārārsta tikumiska audzināšana un pašaudzināšana.

Rezultāti

Zināšanas - izpratne par pārtikas un veterināro dienestu un tā saistību ar attiecīgo iestāžu un uzņēmumu darbību, zināšanas un izpratne par ētisku uzvedību attieksmē pret dzīvnieku, klientu, kolēģi, sabiedrību un vidi. Prasmes rīkoties ar LR un ES normatīvajiem likumdošanas aktiem, prasmes pielietot morāles un ētikas pamatprincipus savā profesionālajā darbībā. Prast sadarboties starp Pārtikas un veterinārajā dienestā un privātajā praksē strādājošiem veterinārārstiem Latvijā un ES. Kompetence izvērtēt, kas ir ētisks un kas nav.

Kursa plāns

1 Veterinārmedicīna sabiedrībā. Mērfija likumi ārstiem.
2 Starptautiskās ar veterinārmedicīnu saistītās organizācijas.Ieskats jēdzienos: ētika, morāle, deontoloģija, etiķete.
3 Veterinārā likumdošana ES. Kas nosaka, kas ir ētisks? Kā indivīds izlemj, kas ir ētisks?
4 Likumdošana, veterinārmedicīnas normatīvie akti LR. Domāšanas formas, loģikas likumi. Jēdziens, spriedums, slēdziens.
5 LR Pārtikas un veterinārais dienests. Cēloņsakarības,deduktīvie, induktīvie slēdzieni pēc analoģijas.
6 Pārtikas produktu importa, eksporta un tranzīta kontrole. Uzņēmējdarbības ētikas būtība mūsdienās.
7 Laboratorisko izmeklējumu organizēšana LR. Medicīnas ētikas pamatprincipi, taisnīguma princips.
8 Lipīgo slimību kontroles organizēšana LR. Īpašības, kādām jāpiemīt veterinārārstam.
9 Pārtikas kontroles organizēšana LR. Latvijas veterinārārstu ētikas kodekss: ievads un vispārīgie jautājumi.
10 Veterinārmedicīnā izmantojamo zāļu lopbarības ražošana un izplatīšana. Ētikas kodekss: profesionālā uzvedība.
11 Īpašnieku pamattiesības, pienākumi, labturības organizēšana. Ētikas kodekss: veterinārārsts, pacients un klients.
12 Veterinārmedicīnas izglītība, LVB. Ētikas kodekss: veterinārārsts un kolēģis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontrole vienas ieskaites veidā. Ieskaiti var kārtot studenti, kuri apmeklējuši lekcijas un uzstājušies ar sagatavotiem aktuāliem ziņojumiem.

Mācību pamatliteratūra

1. Williams J.R. Medicīnas ētikas rokasgrāmata, Rīga, Latvijas Ārstu biedrība, 2009., 135 lpp.

Papildliteratūra

1. .Briņķis (tulk.) Klientu apkalpošanas māksla un zinātne. Vēstule Latvijas veterinārārstiem, Nr.2.,1996.
2. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē.- Rīga: Raka, 1998.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065.