Kursa kods Vete5005

Kredītpunkti 1

Veterinārā darba organizācija III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija2012830/03/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author pētn.

Gundega Mičule

Veterinārmedicīnas doktors

author viesasist.

Modris Trompets

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem veterinārmedicīnas jomā; valsts veterinārās uzraudzības organizēšanu; lipīgo slimību uzraudzības organizēšanu; veterināro zāļu un dzīvnieku barības izplatīšanas, iegādes, lietošanas nosacījumiem; rīcības principiem ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem; veterinārmedicīniskās prakses organizēšanu; praktizējoša veterinārārsta tiesībām, pienākumiem; profesionālo ētiku; dzīvnieku īpašnieka tiesībām, pienākumiem; dzīvnieku pārvietošanas, importa , eksporta nosacījumiem; veterinārārstu lomu sabiedrībā un starptautisko sadarbību.

Rezultāti

• Zināšanas - izpratne par veterinārārsta lomu sabiedrībā un profesionālās darbības regulējošo likumdošanu - tiesībām, pienākumiem, atbildību, profesionālo ētiku; valsts veterināro uzraudzību; veterinārārstu profesionālo sadarbību.
• Prasmes - rīkoties ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, profesionālā darba uzskaiti un pārskatu gatavošanu, informācijas ieguvi.
• Kompetence - prast sadarboties ar dzīvnieku īpašniekiem, Pārtikas un veterināro dienestu, kolēģiem veterinārārstiem un Latvijas Veterinārārstu biedrību, kolēģiem citās valstīs.

Kursa plāns

1 Profesijas aktualitātes.
2 Veterinārmedicīniskā izglītība
3 Starptautiskās veterinārmedicīnas organizācijas
4 Latvijas veterinārārstu biedrība
5 Pārtikas un veterinārā dienesta apmeklējums
6 Zinātniskā institūta " BIOR" apmeklējums
7 Veterinārās robežkontroles punkta apmeklējums
8 Diskusijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam patstāvīgi jāsagatavo un jāimprovizē izdomātas situācijas risinājums par iepriekš izvēlēto tēmu, kas saistīta ar Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijām un privātpraksi. Jānokārto eksāmens Veterinārā darba organizācijā.

Mācību pamatliteratūra

1. RollinB.E. An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory and Cases (2 edition) West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Veterinārais žurnāls”. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens ISSN 1407-0065.
2. Latvijas Vēstnesis. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/