Kursa kods Vete4105

Kredītpunkti 4

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Laura Voiko

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1003, Botānika un farmakognozija

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete1001, Latīņu valoda I

Vete1002, Latīņu valoda II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apakšprogrammas Farmakoloģija mērķis ir padziļināti apgūt zāļu receptūru, dzīvnieku ārstniecībā izmantojamo zāļu formas, ievades veidus, farmakodinamikas un farmakokinētikas pamatus, kā arī speciālajā daļā dažādu orgānu sistēmu medikamentu grupas, to lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, blaknes un zāļu lietošanas sugu īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par zāļu formām, to pareizu ievades ceļa izvēli, par veterināro zāļu grupām, farmakodinamiku, farmakokinētiku, farmakoprofilaksi, zāļu blaknēm. Zāļu izrakstīšanas lietošanas un glabāšanas likumdošanu – 6 kolokviji.
Prasmes – prast izrakstīt dažādu zāļu līdzekļu receptes, atrast un analizēt informāciju par dažādu zāļu grupu līdzekļu lietošanas indikācijām, kontrindikācijām un blaknēm, ievērojot Eiropas Savienības nozares organizāciju vadlīnijas. Analizēt un aprēķināt zāļu devas konkrētam pacientam - praktiskie darbi, aprēķini, uzdevumi.
Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās studijās, īpaši klīniskajos mācību priekšmetos par pareizu un pamatotu zāļu (dažādu orgānu sistēmu, t.sk. antibiotiku, pretsāpju, anestēzijas līdzekļu) izvēli, atbilstoši zāļu formu un ievades nozīmēšanu dzīvniekiem - KEGA.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējā veterinārā farmakoloģija: 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
2. Zāļu formas, ievades ceļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
3. Veterinārmedicīnas receptūras pamatprincipi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
1. Kolokvijs: Ievads, terminoloģija, zāļu formas, ievades veidi, devu aprēķini, receptūra.
4. Pretparazitārie līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
5. Antiseptiskie un dezinficējošie līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
2. Kolokvijs: Antiparazitārie, antiseptiskie līdzekļi.
6. Antibakteriālie ķimijterapeitiskie un sinētiskie līdzekļi. 6 h lekcijas un 4 h praktiskie darbi.
3. Kolokvijs: Antibiotiskie līdzekļi.
7. Neirotropie līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
8. Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
4. Kolokvijs: Nervus sistēmas farmakoloģija, anestēzijas līdzekļi.
9. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
10. Pretiekaisuma līdzekļi. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
5. Kolokvijs: Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, glikokortikoīdi.
11. Gremošanas sistēmas farmakoloģija: 6 h lekcijas un 4 h praktiskie darbi
12. Uroģenitālās sistēmas farmakoloģija. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi
13. Resperatorās sistēmas farmakoloģija. 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi
6. Kolokvijs: Gremošanas, respiratorās un uroģenitālās sistēmas medikameti.
14. Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija: 3 h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma eksāmens (5. semestrī). Eksāmena kārtošanas veids - mutiska atbilde uz 3 jautājumiem biļetē, receptes uzrakstīšana par kādu no biļetes jautājumos ietverto zāļu līdzekli.
Students tiek pielaists pie eksāmena, ja
1. Seši kolokviji nokārtoti ar vērtējumu ne zemāku kā 5 balles un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
2. Apmeklētas lekcijas, vismaz 70%, par kavētām nodarbībām sagatavots tēmas referāts. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% lekciju un praktisko darbu un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts, kurss ir jāapgūst no jauna.
3. Iesniegti patstāvīgie darbi un aizstāvēti grupu darbi
Eksāmenu iespējams kārtot divas reizes, trešajā reizē ar Klīniskā institūta apstiprinātu komisiju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

KEGA mērķis ir iemācīties analizēt un aprakstīt dažādu jaunāko un aktuālāko farmakoloģisko līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku, tai skaitā indikācijas, kontrindikācijas un devu aprakstu veterinārmedicīnā. Studentam par piešķirto LV PVD reģistrā vai Eiropas centralizētajā reģistrā esoši zāļu vielu ir jāzveidot farmakoloģiskā līdzekļa farmakokinētikas, farmakodinamikas, tai skaitā indikāciju, kontrindikāciju un devu aprakstu. Jāanalizē zinātniskos informācijas avotos pieejamo informāciju par zāļu līdzekli.
Klīniskā gadījuma analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem. Analīzē jāiekļauj sekojošas sadaļas: titullapa, ievads, teorētiskā daļa, secinājumi, ieteikumi, izmantotā literatūra. Teorētiskajā daļā jāiekļauj sekojoša informācija:
1. farmakoloģiskā līdzekļa farmakokinētika, farmakodinamika,
2. zāļu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, lietošanas ierobežojumi dažādām sugām, devas
3. zinātnisko publikācijas salīdzinājumi par zāļu drošību
KEGA sagatavoto darbu noteiktā laikā jāiesniedz priekšmeta docētājiem, KEGA aizstāvēšana notiek mutiski, praktisko nodarbību laikā. Mutiskās aizstāvēšanas laiks vienam studentam ir līdz 10 minūtes. Studentam mutiski jāprot analizēt medikamenta anotāciju, kā arī jāizstāsta konkrētā medikamenta īss farmakodinamikas un farmakokinētikas raksturojums, indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, lietošana veterinārmedicīnā.
Ar detalizētu informāciju par aizstāvēšanas gaitu students tiek informēts, uzsākot studiju kursu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu praksmes tiek vertētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kolokviji un KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajau 10 baļļu sistēmas skalas skritērijiem. Kolokvijs par ieskaitītu, tik uzskatīt no 5 ballēm.
Studiju kursā paredzētie kolokviji:
1. Ievads, zāļu formas, ievades veidi, Receptūra,
2. Antiparazitārie, antiseptiskie līdzekļi,
3. Antibiotiskie līdzekļi,
4. Nervus sistēmas farmakoloģija, anestēzijas līdzekļi
5. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, glikokortikoīdi
6. Gremošanas, respiratorās un uroģenitālās sistēmas medikameti.

Pamatliteratūra

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Zāļu infocentrs, 2011. 896 lpp. 2. Augškalns J. Veterinārā receptūra. Rīga: Zvaigzne, 1981. 221 lpp. 3. Augškalns J. Receptūra un zāļu formu tehnoloģija. Jelgava, 1990. 59 lpp. 4. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edited by N.H. Booth, L.E. McDonald. 7th Edtion. Ames: Iowa State University Press, 1995. 1180 p. 5. Veterinary pharmacology and therapeutics. Edited by J.E. Riviere, M.G. Papich. 9th edition. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2009. 1524 p. 6. Small Animal Clinical Pharmacology & Therapeutics. Edited by D.M. Boothe. 2nd edition. Elsevier, 2012. 1334. 7. Plumb D.C. Veterinary Drug Handbook. USA: Pharma Vet. Publ., 2008. 1485 p. 8. Plumb D.C. Plumb's veterinary drug handbook. 8th edition. Stockholm, Wisconsin: PharmaVet Inc., 2015. 1279 p.

Papildliteratūra

1. Katzung G.D. Basic and Clinical Pharmacology. 4th Edition. California, 1989. 897 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. J Vet Pharmacol Therapeut. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0140-7783. ISSN (electronic): 1365-2885. 2. http://cliniciansbrief.com

Piezīmes

VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī. Semināri notiek pa akadēmiskajām grupām.