Kursa kods Vete3025

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

author

Daiga Gāliņa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju – vīrusu un sēņu uzbūvi, morfoloģiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku. Iepazīst patogēno sēņu un vīrusu ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to izraisīto slimību klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst patogēno sēņu un vīrusu noteikšanas laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/pārzina dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskās īpašības, augšanu un vispārējo bakterioloģisko diagnostiku. Zina/pārzina infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi. 4 kontroldarbi.
Prot patstāvīgi diagnosticēt nosacīti patogēno sēņu izraisītu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. praktiskie darbi.
Spēj izvērtēt virusoloģijā un mikoloģijā laboratoriski iegūtos rezultātus, izskaidrot tos parauga iesūtītājam. KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroskopisko sēņu bioloģija, morfoloģija, diferenciācija, izolēšana, izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
2. Aspergillus un Penicilium spp. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
3. Patogēnie raugi. Dimorfās sēnes. Candida spp. laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
4. Zigomicētes. Oportūnistiski patogēnās sēnes. Dimorfo sēņu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
5. Dermatofīti. 1.KONTROLDARBS. Zigomicētu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
6. Mikotoksīni un mikotoksikozes. Dermatofītu laboratorā izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
7. Vīrusu īpašības, struktūra un taksonomija. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
8. Viriona morfoloģija. 2. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
9. Vīrusu reprodukcija. Paraugu sagatavošana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
10. Vīrusu dzimtu raksturojums I. Vīrusu mikroskopijas metodes. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
11. Vīrusu dzimtu raksturojums II. 3. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
12. Vīrusu dzimtu raksturojums III. Šūnu kultūru izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
13. Vīrusinfekciju patoģenēze. Seroloģiskās reakcijas. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
14. Imunitāte vīrusinfekciju gadījumā. Vistu embriju izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
15. Vīrusu onkoģenēze. Vīrusslimību ķīmijterapija. 4. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 4 kontroldarbi. Izstrādāts viens KEGA (Klīnisko un Epidemioloģisko Gadījumu analīze) darbs.
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei. Vienu kontroldarbu drīkst kārtot 3 (trīs) reizes. Ceturto reizi students kontroldarbu atbild komisijas klātbūtnē. Ja komisijas vērtējums ir „neieskaitīts”, tad students studiju kursa sadaļu mācās atkārtoti. Komisiju sasauc un apstiprina studiju kursa vadītājs.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – eksāmens.
Eksāmenu students paredzētajā sesijā drīkst kārtot, ja ir nokārtoti visi kontroldarbi un ieskaitīts KEGA darbs līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda (sesijas) sākumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs ir apgūt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, pierādot prasmi sastādīt parauga mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt baktērijas un nosacīti patogēnās mikroskopiskās sēnes no izmeklējamā parauga.
Darba pamatā ir parauga pavadrakstā norādītās informācijas interpretācija, veicamo darbību sastādīšana un pamatojums izmeklēšanas gaitas plānā, kā arī parauga izmeklēšana, aizpildot un atbilstoši prasībām noformējot protokolu.
KEGA darbu (identifikācijas protokolu un parauga pavadrakstu) studentam ir jāiesniedz 3 nedēļu laikā no parauga izmeklēšanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms semestra beigām.
KEGA darbu students aizstāv mutiskā formā individuāli klātienē ar studiju kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un KEGA darbam jāsaņem vērtējums “ieskaitīts”.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski – testa veidā (100 jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem).

Pamatliteratūra

1. Songer J.G., Post K.W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri: Elsevier Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna