Kursa kods Vete2009

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Anna Pierhuroviča

Bc. biol.

Priekšzināšanas

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - mikroorganismu strukturālo uzbūvi, morfoloģiskajām, bioķīmiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas vispārējās laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/pārzina dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskās īpašības, augšanu un vispārējo bakterioloģisko diagnostiku. 3 kontroldarbi.
Prot patstāvīgi diagnosticēt nosacīti patogēnos infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Spēj izvērtēt mācību procesā veiktā izmeklējuma rezultātus un sniegt skaidrojumu par rīcību konkrētajā situācijā. Prezentācija praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mikrobioloģijas vēsture. Baktēriju klasifikācija un nomenklatūra. / Mikrobioloģijas nodarbību norises plāns. Darba drošības noteikumi mikrobioloģijas laboratorijā. Mikroskops un mikroskopija. Lekcija 2 h; Prakt. d. 2 h;
2. Baktēriju formas un izmēri, baktēriju šūnas uzbūve / Uztriepju pagatavošana un to vienkāršā krāsošana Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
3. Baktēriju metabolisms un vairošanās. / Grama krāsošanas metode. Lekcija 2 h; Prakt. d. 2 h;
4. Baktēriju ģenētika. / Skābju izturīgo baktēriju, kapsulu un sporu krāsošana. Lekcija 1 h; Prakt. d. 2 h;
5. Baktēriju kultivēšana. / 1.KONTROLDRABS. Baktēriju kustību noteikšana. Lekcija 1 h; Prakt. d. 2 h;
6. Fizikālo faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. / Sterilizācija. Lekcija 2 h; Prakt.d. 1 h;
7. Ķīmisko faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. / Dezinfekcija. Lekcija 2 h; Prakt.d. 1 h;
8. Izmeklējamais materiāls, tā iegūšanas un iesūtīšanas nosacījumi. / Baktēriju primārā izolēšana no izmeklējamā materiāla. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
9. Bakterioloģiskā materiāla izmeklēšanas shēma. Pavadraksts. / Baktēriju tīrkultūras izdalīšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
10. Baktēriju bioķīmiskā identifikācija. / 2.KONTROLDARBS. Baktēriju augšanas raksturs. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
11. Baktēriju molekulārā bioloģija. / Baktēriju fermentatīvo īpašību noteikšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
12. Antibiotiku darbības mehānismi. / Kompleksie bioķīmiskie testi un to vērtēšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
13. Antimikrobiālā rezistence. / Antibiogramma. Lekcija 2 h; Prakt.d. 1 h;
14. Baktēriju patogenitāte un virulence. / Baktēriju identifikācijas un molekulārās bioloģijas metodes laboratorijā. Antibiogrammas iegūto rezultātu novērtēšana un interpretācija. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
15. Baktēriju izraisīts mastīts. / 3.KONTROLDARBS. Gaisa un vides mikrobiālā piesārņojuma noteikšana. Roku, mutes mikrofloras noteikšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
16. Infekciozo aģentu pārnešanas faktori un biodrošība. / Roku, mutes, gaisa un vides mikrofloras izmeklējumu rezultātu izvērtēšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 3 teorētiskie un 3 praktiskie kontroldarbi.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēku noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu (ieskaiti) ar “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Songer J.G., Post K. W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri: Elsevier Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R.A., Champe P.C. Microbiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M.M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

Leboffe M.J., Pierce B.E. A Photographic Atlas for the Microbiology laboratory. 4th ed. Morton Pub., 2011. 266 p.
Pieejams: http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_24710_198.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Videokasete “Baktēriju vairošanās”.

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna” 3.semestrī