Код курса ValoP311

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.03.2019

Разработчик курса

author

Baiba Pušinska

Учебная литературa

1.Baude A., Iglesias M., and Inesta A. Ready to Order: elementary English for the restaurant industry: Work book. Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7 2002.g.
2.Jones L. Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2. 2005.g.
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.
4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Дополнительная литература

1.Gairns R., Redman S. Offord Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Периодика и другие источники информации

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] Pieejams: www2.unwto.org/. 2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] www.travelguide.com - Saite pagaidām tapšanas stadijā [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.tripadvisor.com 3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] Pieejams: www.booking.com