Kursa kods ValoP311

Kredītpunkti 2

Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda)

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par angļu valodas lietojumu profesionālajā jomā B2 līmenī. Tūrisma, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības terminoloģija, kas saistīta ar šīs nozares uzņēmumu saimniecisko darbību, klientu vajadzību izpēti un analīzi, starpkultūru komunikāciju.
Studenti ir apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūristu grupu vadītāji un viņu pienākumi.
2 Tūrisma objektu un atrakciju veidi.
3 Ikgadējais ''Riga Food'' starptautiskais festivāls.
4 Ēdināšanas uzņēmumu veidi un darbības raksturojums.
5 Restorānu klasifikācija un Michelin zvaigznes.
6 Restorānu personāls un pienākumu veikšana.
7 Restorānu aprīkojums un ierīces.
8 Galda kultūra un viesu apkalpošana.
9 Ēdienkaršu veidošanas un sastādīšanas pamatprincipi.
10 Ēdienkaršu specifiskie veidi.
11 Ēdināšanas biznesa uzsākšana un biznesa plāns.
12 Privātā biznesa uzsākšana.
13 Ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi internetā.
14 Dzeramnaudas došanas tradīcijas dažādās valstīs- kultūras un ētikas aspektu ievērošana
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~5 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 5 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 10 terminu tulkojums, 10 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 4-5 minūšu gara prezentācija.
Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšana (40%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Baude A., Iglesias M., and Inesta A. Ready to Order: elementary English for the restaurant industry: Work book. Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7 2002.g.
2.Jones L. Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2. 2005.g.
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.
4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Papildliteratūra

1.Gairns R., Redman S. Offord Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] Pieejams: www2.unwto.org/. 2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] www.travelguide.com - Saite pagaidām tapšanas stadijā [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.tripadvisor.com 3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] Pieejams: www.booking.com

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība studijas