Kursa kods ValoP305

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas, dārzu mākslas, ekoloģijas un vides jautājumiem saistītu terminoloģijas apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās: ainavu arhitekta profesijas aspekti, ainavas jēdziens, ainavas uztvere un tās veidotājelementi,ainava un dārzu māksla senajā Ēģiptē un Grieķijā; ainavas identitātes saglabāšana (Kontroldarbs Nr.1);
ainavu plānošanas pamatprincipi (līdzsvars, harmonija, proporcija, u.c.), dārzi, parki un apstādījumi tajos, baroka un renesanses dārzi (Kontroldarbs Nr.2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads profesionālajā svešvalodā.
2 Ainavu arhitektūras un plānošanas nozares vārdnīcas, glosāriji.
3 LLU. Studijas Vides un Būvzinātņu fakultātē. Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitāte.
4 Ainavu arhitekta profesija un darba lauks.
5 Ainavas jēdziens. Ainavas uztvere. Ainavas tipi un veidotājelementi.
6 Ainavas identitātes saglabāšana. Latvijas ainava.
7 Senās Ēģiptes un Grieķijas arhitektūra, ainava un dārzu māksla.
8 Pārbaudes darbs.
9 Pasaulslaveni ainavu arhitekti un viņu projekti.
10 Ainavas plānošanas pamatprincipi.
11 Līdzsvara, harmonijas un proporcijas panākšana.Simetrija un asimetrija. Krāsu aplis.
12 Parki, to funkcijas. Augu izvēle apstādījumiem, dārziem un parkiem.
13 Baroka un renesanses dārzi. Andre Le Notre ieguldījums baroka dārzu izveidē.
14 Dekoratīvie elementi parkos un dārzos. Topiāriju māksla.
15 Pārbaudes darbs.
16 Prezentācija par pasaulslaveniem ainavu arhitektiem un viņu projektiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca;
savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi,
izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem

Pamatliteratūra

1. Wilk S. Zeichenlehre für Landschaftsarchitekten. Handbuch und Planungshilfe. 1. Aufl. Verlag DOM publishers, 2015. 356 S. ISBN:978-3-86922-258-5.
2. Feldhoff St. Deutschlands letzte Paradiese: das Handbuch aller deutschen Natur- und Nationalparks. München: Bruckmann Verlag, 2014. 496 S. ISBN:978-3-7654-6771-4.
3. Gander M.Aussenraum Qualitäten – Aussenraum Realitäten. Gestaltungsprinzipien für Planung und Architektur. 1. Aufl. Vdf Hochschulverlag, 2015. 120 ISBN:978-3-7281-3669-5
4. Ruby S. Barockgarten Groβsedlitz. 1. Aufl. Verlag Edition Leipzig, 2013. 48 S. ISBN:978-3-361-00689-8.

Papildliteratūra

1. Borstell U., Hasselhorst Chr. Attraktive Terrassen und Sitzplätze. 100 Ideen für grüne Wohlfühlorte. 1. Aufl. Verlag DVA, 2015. 160 S. ISBN:978-3-421-03944-6.
2. Mertens E. Landschaftsarchitektur visualisieren. Funktionen, Konzepte, Strategien. 1. Aufl. Verlag Birkhäuser GmbH, 2009. 191 S. ISBN-10:3-7643-8788-2.
3. Rudolph A. Moderne Architektur. Entdeckungen an der Ostseeküste. 1. Aufl. Hinstorff Verlag, 2015. 224 S. ISBN: 978-3-356-01980-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Anthos [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2017.]. Pieejams: http://www.anthos.ch
2. BOKU [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2017.]. Pieejams: http://www.boku.ac.at
3. RAUM [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2017.]. Pieejams: http://www.oir.at/de/raum

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.