Kursa kods ValoP295

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes angļu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar kokapstrādi un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- koks un tā uzbūve, koka saknes, stumbrs, lapotne un to funkcijas, koku iedalījums un sugas (Kontroldarbs Nr. 1);
- koksnes uzbūve, koksnes ķīmiskais sastāvs – celuloze, hemiceluloze, lignīns, koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts, koksnes mehāniskās īpašības, koksnes vainas un to klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads profesionālajā svešvalodā.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu
2.Meža nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji
3.Augstākā izglītība. Studijas Meža fakultātē. Kokapstrādes specialitāte.
4.Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
5.Koks un tā uzbūve.
6.Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos.Koku nosaukumi.
7.1.pārbaudes darbs. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
8.Koksnes uzbūve. Koksnes ķīmiskais sastāvs.
9.Koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts.
10.Koksnes mehāniskās īpašības.
11.Koksnes vainas. Koksnes vainu klasifikācija.
12.2. pārbaudes darbs. Koksnes mitrums. Koksnes žāvēšana.
13.Mežizstrādes operācijas. Kokmateriālu nogādāšana zāģētavās.
14.Zāģētavas. Moderno zāģētavu tehniskais aprīkojums. Latvijas lielākie kokzāģēšanas uzņēmumi.
15.Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi.
16.Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Dinwoodien J.M. Timber: Its Nature and Behaviour. London: E & FN Spon, 2000. 257 p. ISBN 0419255508
2.Hough R.B. The Woodbook. Köln: Taschen, 2002. 863 p. ISBN 3822817422
3.Ridsdale C., White J, Usher C. Trees. New York: DK Ltd., 2005. 360 p. ISBN 1405326980
4.Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report. USDA, Madison. 2010, 508 p.[Tiešsaiste][Skatīts 08.03.2016]. Pieejams:
https://webmail.llu.lv/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&uid=7437&mailbox=SU5CT1g&uniq=14574587864

Papildliteratūra

1.Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Rīga: Madris, 2007. 151 p. ISBN 978-9984-31-433-4
2.Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7
3.The Complete Illustrated Guide to Woodworking: tools, techniques, projects, picture framing. London: Hermes House, 2009. 512 p. ISBN 9781572155817

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X.
3. International Wood Projects Journal. ISSN 2042-6445.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.