Kursa kods ValoP291

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar meža zinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LLU, studijas Meža fakultātē; koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, koki latviešu folklorā, dižkoki (Kontroldarbs Nr.1);
Mežs – Latvijas ekosistēmas pamattips, mežaudzes, mežu stāvojums, augu valsts daudzveidība, sistemātikas principi (Kontroldarbs Nr.2);
Etnobotānika, kailsēkļi un segsēkļi, fotosintēzes process, dabiskie mežu biotopi (Kontroldarbs Nr.3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads profesionālajā svešvalodā. Meža nozares vārdnīcas, glosāriji.
2 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studijas Meža fakultātē.
3 Koks un tā uzbūve. Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos.
4 Koki latviešu folklorā. Dižkoki Latvijā un pasaulē.
5 Pārbaudes darbs. Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi.
6 Mežs - pamata ekosistēmas tips Latvijā. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums
7 Mežu tipi. Mežu stāvojums.
8 Augu valsts daudzveidība. Augu sistemātika.
9 Augu valsts sistemātikas pamatvienības. Pārbaudes darbs
10 Etnobotānika. Etnobotānikas saistība ar kultūru, botāniku, farmakoloģiju.
11 Ārstniecībā izmantojamās kokaugu daļas. Kailsēkļi un segsēkļi, to dzīves cikls.
12 Koku šūnas dzīves cikls. Augu lapas, fotosintēzes process.
13 Dabiskie mežu biotopi. Aizsargājamie mežu biotopi.
14 Pārbaudes darbs. Ekoloģiskā kontinuitāte.
15 Meža koku sēklu plantācijas. Kokaudzētavu saimniecība.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Ridsdale C.,White J, Usher C. Trees. London : Dorling Kindersley, 2005. 360 p.
2. Farjon A. A. Natural History of Conifers. Portland, OR:Timber Press Inc., 2008. 304 p.
3. Dolacis J. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 672 lpp.
4. Bettinger P., Boston K., Siry J.P., Grebner D.L. Forest Management and Planning. Burlington, MA : Academic Press, 2009. 331 p. ISBN 978-0-12-374304-6

Papildliteratūra

1. Johnson O., More D. Tree Guide. The most complete field guide to the trees. UK: Harper Collins Publishers, 2004. 464 p.
2. Meža nozares termini :Eiropas Savienības un citos starptautiskos tiesību aktos lietoto meža nozares terminu vārdnīca: angļu-laviešu-angļu =Forest Sector Terminology. Rīga: Madris, 2007. 151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4
3. Forestry and Environmental Issues. [tiešsaiste] [skatīts 12.01.2015.].Pieejams http://forestry.about.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Jornal. ISSN-1691-0494
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X
3. International Forest Policy. ISSN 1058-6768.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studijās obligātajā daļā.