Kursa kods ValoP227

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Joseph Jack Horgan

Bc. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar socioloģiju, sabiedrību, sociālajiem institūtiem, socioloģisko pētījumu virzieniem un sociāliem jautājumiem saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada nodarbība. Profesionālā, akadēmiskā un vispārējā angļu valoda.
2. Socioloģijas zinātne un sabiedrības zinātniskā izpēte. Prezentācijas sagatavošana.
3. Sabiedrības attīstība. Sabiedrības attīstības posmi un sabiedrības tipi. Terminoloģija socioloģijā.
4. Kultūra un sabiedrība. Kultūras jēdziens. Kultūras pamatelementi.
5. Kultūru konflikti. Kultūras šoks. Kultūra un identitāte. Personas identitāte.
6. Kontroldarbs Nr. 1. / Sociālā struktūra. Socializācija.
7. Sociālais statuss. Sociālās lomas. Sociālā statusa tipi. Sociālo lomu tīklojums.
8. Sociālā nevienlīdzība. Sociālās nevienlīdzības izpausmes. Jēdzieni, skaidrojumi un to izpratne.
9. Sociālā uzvedība. Sabiedriskais viedoklis un tā funkcijas.
10. Noziegumi un tiesiskums. Terminu lietojums.
11. Kontroldarbs Nr. 2. / Nācija, tās attīstības posmi.
12. Personīgās un sociālās problēmas. Sociālo problēmu klasifikācija.
13. Sociālie institūti. Sociālo institūtu iedalījums un struktūra.
14. Ģimene un laulība kā sociālie institūti. Šo jēdzienu nozīme socioloģijā.
15. Reliģija kā sociāla institūcija. Reliģija, tās funkcijas un izpratne socioloģijā.
16. Sabiedriskās domas izpēte. Socioloģisko pētījumu metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta terminu vārdnīca no semestra laikā apgūtiem tekstu,
savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi,
izstrādāti semestra individuālie darbi (kursa darbs, prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Kursa darbs – 5,000 rakstu zīmes, atlasīti vairāk nekā 30 termini)
2. Individuāla prezentācija (5-8 min.) saistībā ar kursa darbu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās
un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. La Verne Thomas W. Holt Sociology. The Study of human relationships. 2003. 483 p. ISBN 0030550114
2. Abercrombie N., Hill S., Turner B.S. The Penguin Dictionary of Sociology. London; New York: Penguin, 2006. 484 p. ISBN 10: 0141013756
3. Giddens A. Sociology. Cambridge, UK; Malden, USA: Polity Press, 2009. 1194 p. ISBN 139780745643571
4. Cullen P. Vocabulary for IELTS. 2008 Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521179218

Papildliteratūra

1. Taylor S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 496 lpp. ISBN 9984369277
2. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 309 p. ISBN9780521677431
3. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 176 p. ISBN 9780521689397

Periodika un citi informācijas avoti

1.Contemporary Sociology: A Journal of Reviews. [tiešsaiste] (skatīts 14.01..2016.). Pieejams: http://csx.sagepub.com
2. BBC News [tiešsaiste] (skatīts 14.01.2016.). Pieejams: http://www.bbc.co.uk/news
3.British Council’s website for adult learners of English [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2015.). Pieejams: http://learnenglish.britishcouncil.org

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" obligātajā daļā.