Kursa kods ValoP205

Kredītpunkti 2

Krievu valodas pamati I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (krievu) zināšanu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas valodas sociālo funkciju īstenošanai, t.i., ikdienas saziņai un profesionālai komunikācijai (pieklājības frāzes, uzrunāšana, uzaicinājuma izteikšana, informācijas ieguve un sniegšana, jautājumu un atbildes pareiza veidošana), rakstiskās informācijas lasīšanai un izklāstīšanai, tipveida dokumentu aizpildīšanai, monoloģiskās runas un sarunas prasmju pilnveidei. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz A2- B1 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- sasveicināšanās, iepazīšanās, ielūgums, profesija, hobijs, produkts un pakalpojums, rakstura īpašības, darba intervija.
(Kontroldarbs Nr. 1);
- sava viedokļa paušana, stāsts par savām preferencēm, kontakti klātienē, uzvedība un izturēšanās sanāksmju un tikšanās laikā, produkta izvēle, ceļošana, inovācijas.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, savu darbu un hobiju, apkārtējo vidi, produktu un pakalpojumu, kuru iegādājušies vai sniedza. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Krievu valoda saziņas līdzekļos. 2ha
2. Kompānija, uzņēmums. Iepazīšanās. Lietvārds. 2ha
3. Darbs un atpūta. Hobijs. Ielūgums. Ģenitīvs. 2ha
4. Produkts un pakalpojums. Viesnīcu rezervācija, reģistrēšanās. Datīvs.2ha
5. Profesija. Rakstura īpašības. Vietniekvārdu deklinācijas.2ha
6. Darba intervija. Instrumentālis.2ha
7. Kontroldarbs I (iepazīšanās, hobijs, ielūgums, rakstura īpašības).2ha
8. Resursi. Sava viedokļa paušana. Stāsts par savām preferencēm. Īpašības vārda deklinācijas.2ha
9. Kontakti klātienē, uzvedība un izturēšanās sanāksmju un tikšanās laikā. Darbības vārdi ar prievārdiem.2ha
10. Iekšzemes un starptautiskais tirgus. Īpašību vārdu salīdzināmās pakāpes.2ha
11. Konkurence. Produkta izvēle. Darbības vārda aspekti.2ha
12. Brends. Kafejnīcā, restorānā. Pabeigtā un nepabeigtā darbības vārda nākotnes forma.2ha
13. Ceļošana. Aktīvās un pasīvās konstrukcijas ar nepabeigtā darbības vārda formu vienkāršajos teikumos.2ha
14. Veiksmes stāsts. Aktīvās un pasīvās konstrukcijas ar pabeigtā darbības vārda formu vienkāršajos teikumos.2ha
15. Inovācijas. Lietišķā vēstule. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2ha
16. Kontroldarbs II (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, terminoloģija). Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 5000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 15 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Kotane L. Kozlova I. Russian for Business, 2012. 240 lpp. Rīga: Zvaigzne ABC. ISBN 9.7858654773e&012
2. Richard M. Robin, Karen Evans-Romaine, Galina Shatalina. Golosa: A Basic Course in Russian, Book Two, 2013. 512 lpp. Pearson. ISBN-13: 978-0205214600
3. Lingo Mastery. Conversational Russian Dialogues: Over 100 Russian Conversations and Short Stories, 2020. 297 lpp. Lingo Mastery. ISBN: 978-1-951949-03-07
4. Olga Kagan, Frank Miller, Ganna Kudyma. V Puti Value Pack (Includes Reference Grammar for V Puti, Student Activities Manual and Oxford New Russian Dictionary), 2013. 679. lpp. Pearson. ISBN-13: 978-0138137816

Papildliteratūra

1. John Dunn. Modern Russian Grammar (Modern Grammars), 2009. 461 lpp. Routledge. ISBN: 978-0-203-96759-1
2. Terence Wade, David Gillespie. Russian Grammar Workbook (Blackwell Reference Grammars 9), 2013. 272 lpp. ISBN 9781118273418
3. Gleb Struve. Russian Stories: A Dual-Language Book (Dover Dual Language Russian), 2013. 416 lpp. Dover Publications. ISBN 9780486262444

Periodika un citi informācijas avoti

1. Русский язык за рубежом. ISSN: 0131-615X http://journal.pushkin.institute/ [skatīts: 02.04.2020]
2. Русский язык как иностранный.
https://npo.tspu.edu.ru/ [skatīts: 02.04.2020]

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedāvāts brīvās izvēles kursu sadaļā.