Kursa kods ValoP180

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP155, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakse ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi; spēkstaciju veidi; elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās, turbīnas, ģeneratori, elektriskās strāvas sadale un pārvade, transformatori, apakšstacijas (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģiskās problēmas, globālā sasilšana, siltumnīcas efekts; alternatīvās enerģijas veidi - vēja enerģija, saules enerģija, viļņu enerģija, biomasas enerģija, zemes siltuma enerģija; elektrodrošība, elektriskais šoks, drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”.
2 Eiropas Savienības enerģijas politika. Latvijas enerģijas politika.
3 Enerģijas resursu veidi. Neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi.
4 Nafta un tās pārstrāde. Akmeņogles un kūdra.
5 1. kontroldarbs. Enerģijas resursu veidi. Elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās. Hidroelektrostacijas.
6 Elektriskās strāvas sadale un pārvade. Termoelektrostacijas.
7 Energoefektivitāte. Ekoloģiskās problēmas. Siltumnīcas efekts.
8 Alternatīvās enerģijas veidi. Vēja enerģija. Saules enerģija. Viļņu enerģija.
9 Biomasas enerģija. Biomasas avoti.
10 2. kontroldarbs. Alternatīvā enerģija. Zemes siltuma enerģija. Siltumsūkņi.
11 Kodolenerģija. Atomelektrostacijas, to darbības principi un drošība.
12 Elektrodrošība. Elektriskais šoks. Drošības pasākumi. Instrukcijas.
13 Lauksaimniecības elektriskās ierīces. Fermu apgaismojums, apsilde un ventilācija.
14 Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Telefona sarunas.
15 3. kontroldarbs. Veiksmīgas prezentācijas principi. PowerPoint prezentācijā izmantojamo slaidu veidošanas nosacījumi.
16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: -terminu tests, -individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Campbell S. English for the Energy Industry. OUP, 2009. 80 p. ISBN: 978 0 19 4579223
2. Dearholt J.D. Career Paths: Mechanics. Express Publishing, 2012. ISBN: 978-1-78098-621-0
3. Electricity Reform in Europe: Towards a Single Energy Market. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2009. 352 p. ISBN:9781847209733
4. Renewable Energy Resources, Production and Technologies. Rīga: Zinātne, 2008. 191 p. ISBN: 9789984808314

Papildliteratūra

1. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca: 2. sēj. Rīga: Jumava, 1999. 464 lpp. ISBN: 9984-05-218-4
2. Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet. Amsterdam ; Oxford: Elsevier, 2008. 376 p. ISBN- 10: 0080548083
3. Renewable Energy Focus Handbook. Paul Breeze… [et al]. Oxford: Academic Press, 2009. 519 p. ISBN: 0123747058

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Agricultural Engineering Research.[Tiešsaistē]. Published by Elsevier Science. [skatīts 27.02.2014] Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218634 ISSN (printed): 0021-8634.ISSN (electronic): 1095-9246
2. International Journal of Renewable and Sustainable Energy. [Tiešsaistē] [skatīts 27.02.2014.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=169&issueid=1690101 ISSN: 2326-9723 (Online)
3. Renewable Energy Journal.[Tiešsaistē] [skatīts 27.02.2014. Pieejams: http://www.journals.elsevier.com/renewable-energy ISSN: 0960-1481

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ‘’Lauksaimniecības enerģētika"" obligātajā daļā.