Kursa kods ValoP035

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP034, Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārvalstu studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetences visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecību saistīto un radniecīgo jomu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- lopkopība, putnkopība; dzīvnieku barība, labturība (Kontroldarbs Nr. 1);
- lauksaimniecības mehanizācija; augsnes apstrādes, ražas novākšanas tehnika; fermu tehnoloģiskās iekārtas (Kontroldarbs Nr. 2);
- uzņēmējdarbība laukos, lauksaimniecības politika, lauku tūrisms, bioloģiskā lauksaimniecība (Kontroldarbs Nr.3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vasaras prakse un veicamie pienākumi.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Lopkopība. Lopkopības galvenās nozares. Putnkopība.
3.Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs.
4.Dzīvnieku barība. Dzīvnieku labturība un veselība.
5.1. kontroldarbs. Lopkopība. Lauksaimniecības mehanizācija. Augsnes apstrādes tehnika.
6.Sēšanas un stādīšanas tehnika. Ražas novākšanas tehnika.
7.Fermu tehnoloģiskās iekārtas.
8.2. kontroldarbs.Lauksaimniecības mehanizācija. Uzņēmējdarbība laukos.
9.Latvijas lauksaimniecība – nākotnes perspektīvas.
10.Eiropas Savienības lauksaimniecības politika.
11.Lauku vides attīstība. Lauku tūrisms.
12.Lauksaimniecības ekoloģiskie uzdevumi. Bioloģiskā lauksaimniecība. Ilgtspējīga lauksaimniecība.
13.Inovatīvās tehnoloģijas lauksaimniecībā. Biotehnoloģijas lauksaimniecībā. Ģenētiski modificētie organismi.
14.3. kontroldarbs. Lietišķā komunikācija.
15.Semestra individuālā darba prezentācija.
16.Semestra individuālā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (prezentācijas), savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlētā profesionālā teksta apjoms– 20 000 rakstu zīmes. Rakstiski sagatavots kopsavilkums, 30 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski – atsevišķu teksta daļu tulkojums, 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izlasīto profesionālo literatūru.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas

Pamatliteratūra

1.Greshake J. Chr. Übertragung ländlicher Nahversorgungskonzepte auf den urbanen Raum. 1. Aufl. AV Akademikerverlag, 2015. 224 S. ISBN:978-3-639-48596-7.
2. Bodennutzung und Bodenschutz. H. J. Friedler Hrsg. 1. Aufl. Basel: Verlag Birkhäuser, 2014. 268 S. ISBN:978-3-0348-5626-3.
3.Krämer D. Landwirtschaftliche Haushalts-Unternehmens-Komplexe als Ganzheit. 1. Aufl. Verlag Shaker Verlagsgruppe, 2013. 282 S. ISBN:978-3-8440-2005-2.
4.Schulze E. Deutsche Agrargeschichte. 7500 Jahre Landwirtschaft in Deutschland. Ein kurzer Abriss. 3. Aufl. Verlag Shaker Verlagsgruppe, 2014. 226 S. ISBN:978-3-8440-2636-8.

Papildliteratūra

1. Lebendiger ländlicher Raum. K.-D. Kaiser, Hrsg. 1. Aufl. Verlag Wochenschau, 2014. 288 S. ISBN:978-3-89974-971-7.
2.Meyer G. Über die Schwankungen in dem Bedarf an Handarbeit in der Deutschen Landwirtschaft und die Möglichkeit ihrer Ausgleichung. 1. Aufl. Verlag Forgotten Books, 2015. 112 S. ISBN:978-1-332-50201-1.
3.Queisner G. Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft im Europarecht. 1. Aufl. Verlag Nomos, 2013. 402 S. ISBN:978-3-8487-0380-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Agrartechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.agrarheute.com/agrartechnik
2.BW agrar [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.bwagrar.de
3.Milchrind [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.milchrind.de

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.