Kursa kods ValoP034

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Aizstātie kursi

Valo2053 [GVAL2053] Profesionālā vācu valoda II

ValoP042 [GVALP042] Profesionālā vācu valoda II

ValoP076 [GVALP076] Profesionālā svešvaloda II

ValoP213 [GVALP213] Profesionālā vācu valoda II

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārvalstu studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetences visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecību saistīto un radniecīgo jomu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- augsne: augsnes struktūra, augsnes degradācijas procesi, augsnes apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1);
- augs, tā daļas un to funkcijas; mēslojums, augu aizsardzība, nezāļu apkarošana (Kontroldarbs Nr. 2);
- augkopība, laukkopība, graudkopība, dārzkopība (Kontroldarbs Nr.3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Studijas augstskolā. Lauksaimniecības fakultāte.
3.Nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. Lauksaimniecības galvenās nozares.
4.Augsne. Augsnes struktūra.
5.Augsnes degradācijas procesi. Augsnes apstrāde.
6.1. kontroldarbs. Augsne. Augs, tā daļas un to funkcijas.
7.Augu barības elementi. Mēslojums.
8.Augu slimības un kaitēkļi. Augu aizsardzība.
9.Nezāles. Nezāļu apkarošana. Herbicīdi.
10.2. kontroldarbs. Augi un augu aizsardzība. Augkopība. Augkopības galvenās nozares. Laukkopība.
11.Graudkopība. Procesi, tendences, virzieni.
12.Dārzkopība. Augļkopība. Augļu un ogu audzēšana. Puķkopība.
13.Dārzeņkopība. Dārzeņu audzēšana.
14.3. kontroldarbs. Augkopība. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi.
15.Semestra individuālā darba prezentācija.
16.Semestra individuālā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (prezentācijas), savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlētā profesionālā teksta apjoms– 20 000 rakstu zīmes. Rakstiski sagatavots kopsavilkums, 30 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski – atsevišķu teksta daļu tulkojums, 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izlasīto profesionālo literatūru.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Then Chr. Handbuch Agro-Gentechnik. Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt. 1. Aufl. Verlag Oekom, 2015. 200 S. ISBN:978-3-86581-716-7.
2.Danzinger J. Landwirtschaftliche Betriebe – ein Zukunftsmarkts für die Mediation. Konflikte am Bauernhof mit Respekt und Achtung lösen. 1. Aufl. Verlag VDM, 2013. 168 S. ISBN:978-3-639-08980-6.
3.Lochner H. Landwirtschaft. Grundstufe. 5. Aufl. BLV Buchverlag, 2015. 688 S. ISBN:978-3-8354-1277-4.
4.Hümpfner D. Konzeptionsüberlegungen für eine landwirtschaftliche Einrichtung. Kann durch inklusive Bildungsangebote Begegnung ermöglicht werden? 1. Aufl. AV Akademikerverlag, 2015. 64 S. ISBN:978-3-639-86652-0.

Papildliteratūra

1.Maurer H. Landwirtschaftliche Erfolgsbetriebe. Von Top-Betrieben Lernen – Fehler vermeiden. 1. Aufl. Verlag Eugen Ulmer, 2011. 80 S. ISBN:978-3-8001-5722-8.
2.Bühler-Rasom M. Landwirtschaft Schweiz. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bauernverband und dem Bundesamt für Landwirtschaft. 1. Aufl. As Verlag, 2014. 288 S. ISBN:978-3-906055-27-5.
3.Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Lebendige Erde [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebendigeerde.de
2.Agrarzeitung [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.agrarzeitung.de
3.Profi [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.profi.de

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.