Kursa kods Valo3024

Kredītpunkti 2

Angļu valoda ekonomistiem III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- mārketinga elementi, preces virzīšana tirgū, reklāma (Kontroldarbs Nr. 1);
- preces mērķauditorija, tirgus izpēte, grafiku apraksts, franšīze (Kontroldarbs Nr. 2).Zināšanas par zinātniskās valodas stila lietojumu.
-Sagatavots ziņojums par sava kursa projekta pētījuma rezultātiem.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties zinātniskā diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tautsaimniecības nozaru ekonomika. Iekšzemes kopprodukts. Terminu vārdnīcas veidošana.2ha
2. Studentu zinātniskā darba rezultātu prezentācijas struktūra.2ha
3. Mārketinga kompleksie elementi. Starptautiskās zinātnisko publikāciju datu bāzes.2ha
4. Pārdošanas vietas noteikšana. Preces virzīšana tirgū. Terminu skaidrošana.2ha
5. Reklāma, tās veidi. Reklāmu valoda. Reklāma tīmeklī.2ha
6. Kontroldarbs Nr. 1. / Starptautisko zinātnisko publikāciju lasīšana un izpratne.2ha
7. Unikālie pārdošanas faktori. Produkta vai pakalpojuma raksturojums: prezentācija.2ha
8. Preces mērķauditorijas noteikšana un raksturojums. Mārketinga pasākumi, izstādes.2ha
9. Tirgus izpēte. Patērētāju aptaujas analīze. Rakstisks ziņojums.2ha
10. Teritoriālais mārketings. Vietas tēla veidošana. Zinātniskā valodas stila raksturojums.2ha
11. Grafiku un diagrammu apraksts, leksika un stils. Pētījuma rezultātu apraksts.2ha
12. Starptautiskā tirdzniecība. Franšīzes tipa uzņēmumi.2ha
13. Kontroldarbs Nr. 2. / Starpkultūru komunikācijas aspekti. 2ha
14. Uzvedības normu salīdzinājums dažādās valstīs. Diskusija. 2ha
15. Piegādes ķēdes pārvaldība.2ha
16. Seminārs. Diskusijas grupās.2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, eseja, ziņojums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt ziņojumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6
3. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika