Kursa kods Valo2046

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1041, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātie kursi

ValoP219 [GVALP219] Profesionālā angļu valoda II

ValoP262 [GVALP262] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Slaukšanas tehnika. Slaukšanas roboti.
2.Automobilis kā dabas piesārņošanas faktors.
3.Alternatīvās enerģijas lauksaimniecībā.
4.Biogāze. Ražošana un izmantošana.
5.1. kontroldarbs. Ekoloģijas problēmas. Automašīnas drošības sistēmas.
6.Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas.
7.Instrumenti un iekārtas. To apraksts un lietošana
8.Materiāli, to īpašības un pielietojums automobiļu ražošanā.
9.Mašīnas ekspluatācija un apkope.
10.2. kontroldarbs. Materiāli. Autoserviss. Galvenās tehniskās problēmas.
11.Lietoto automašīnu pirkšana, apkope un remonts.
12.Satiksmes drošība. Satiksmes noteikumi. Ceļazīmes.
13.Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule.
14.3. kontroldarbs. Automašīnu apkope. Telefona sarunas. Sarunu veidi.
15.Semestra individuālo darbu prezentācija.
16.Semestra individuālo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Noslēgumā eksāmens. Students var kārtot eksāmenu, ja ir izpildītas visas prasības.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3 - iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija.

Pamatliteratūra

1.Hollet V., Sydes J. Techtalk: Intermediate. Oxford University Press, 2010. 120 p. ISBN-10: 019457541159
2.Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009. 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2
3.Kavanagh M. English for the Automobile Industry. Oxford University Press, 2009. 79 p. ISBN-13: 978 019 4579018
4.Sopranzi S. Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance. ELI, 2012. 47 p. ISBN 978-88-536-1449-0

Papildliteratūra

1.Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p. ISBN 0-582-53972-2
2.Kalpakjian S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. SI conversion by Hamidon Musa. 6th ed. in SI units. Jurong: Prentice Hall/Pearson, 2010. 1180 p. ISBN-13: 978-01360816857
3.Yost S. How to keep your classic tractor alive. Minneapolis, MN: Voyageur Press, 2009. 240 p. ISBN 10: 0760329516

Periodika un citi informācijas avoti

1.Automotive Engineer [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://ae-plus.com/magazine
2.CAR Magazine[tiešsaiste]. [Skatīts 15.01.2016.] Pieejams: http://www.carmagazine.co.uk/
3.International Journal of Automotive Engineering [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams:http://tech.jsae.or.jp/ijae/ ISSN 2185-0992

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā.