Kursa kods Valo1062

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Valo1061, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP278 [GVALP278] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar viesmīlības nozares uzņēmumu darbību, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatatziņas tūrisma jomā, tūrisma elementi. Transporta veidi. Terminu vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2 Ūdens transports, kruīza kuģi. Gaisa transports, lidostas. Pasaules lidostas, to pakalpojumi.
3 Tūrisma tipi – vietējais, ienākošais, izejošais, pasaules populārākie gala mērķi.
4 Vietējais tūrisma, tūrisma aktivitātes Latvijā. Lauku tūrisms. tūrisma maršruta izveide.
5 Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums.
6 Tūrisma resursu veidi - dabas, vēsturiskie, kultūras un komercresursi.
7 Tūrisma operatori, loma, darbība, kompleksais ceļojums, kompleksās brīvdienas.
8 Darbs, karjera tūrisma industrijā.Tūrsima operatoru pārstāvju darbība.Prasmju un pieredzes apraksts.
9 Tūrisma veidi, ceļošanas motīvi.Tūrisma tendences 21.gadsimtā.
10 Nišas tūrisms, tā veidi. Gastronomiskais tūrisms.
11 Studentupatstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums.
12 Ceļojumu aģentūras.Tūrisma informācijas dienesti un to sniegtie pakalpojumi. Komunikācija ar klientu.
13 Pasaules Tūrisma organizācija un tās darbība. Ētikas kodekss.
14 Pasaules ģeogrāfiskie reģioni. Eiropas Savienības jēdziens, reģioni, valstis, tautības.
15 Starpkultūru atšķirību izraisīto problēmu risināšana.
16 Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• Terminoloģijas tests,
• Individuālā darba prezentācija.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~15 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 15 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 20 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 8 minūšu gara prezentācija.
3. Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1.Baude A., Iglesias M., and Inesta A. Ready to Order: elementary English for the restaurant industry: Work book. Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7 2002.g.
2.Jones L. Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2. 2005.g.
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Papildliteratūra

1.Gairns R., Redman S. Offord Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press. 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.

3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www2.unwto.org/.
2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] www.travelguide.com - Saite pagaidām tapšanas stadijā [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.tripadvisor.com
3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2018.] Pieejams: www.booking.com

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.