Kursa kods Valo1058

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem videi un profesionālajai darbībai nepieciešamo vācu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra, augsnes zinātne, augsnes struktūra, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 1);
- ūdens krājumi, ūdens cikls, ūdensapgāde, vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, notekūdeņu attīrīšana, virszemes ūdeņu notece (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, stāstījumu, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Terminoloģija vides zinātnē un ūdenssaimniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
3. Zemes sistēmas: atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra. Terminu tulkošana un skaidrošana
4. Augsnes zinātne. Augsnes struktūra. Dažādi augsnes tipi. Zemes lietošanas veidi.
5. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija.
6. Kontroldarbs Nr.1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Ūdens krājumi. Vides sistēmas. Ūdens aprites cikls.
8. Ūdensapgāde. Kanalizācija. Procesu apraksts.
9. Vides aizsardzības aspekti. Ūdens piesārņojums: problēmas un risinājumi.
10. ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens un mērķi. Terminu vārddarināšanas aspekti.
11. Piesārņoto notekūdeņu attīrīšana. Virszemes ūdeņu notece.
12. Klimats un nokrišņi. Gatavošanās prezentācijām.
13. Kontroldarbs Nr.2 / Vides inženierim nepieciešamās prasmes.
14. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule. Darba intervija.
15. Vielas atkārtojums. Terminu vārdnīcu iesniegšana.
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, stāstījums par vienu no semestra laikā apgūtām tēmām. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Koschak M. Entdecke den Klimawandel. Mit groβem Klimawandelquiz. 1. Aufl. NTV Natur und Tier-Verlag, 2015. 56 S. ISBN:978-3-86659-280-3.
2. Kluger M. Augsburgs historische Wasserwirtschaft: Der Weg zum UNESCO-Welterbe. 1. Aufl. 2015. 432 S. ISBN: 978-3-939645-81-8.
3. Nestroy O. Den Boden verstehen. Aufbau, Typen, Fruchtbarkeit. 1. Aufl. Leopold Stocker Verlag, 2015. 216 S. ISBN:978-3-7020-1193-2.
4. Zintzsch A. Minecraft – Biome und Landschaften auf einen Blick. Bildner Verlag, 2015. 6 S. ISBN:97803-8328-0130-4.

Papildliteratūra

1. Füreder L. Taschenbuch der Wasserwirtschaft: Grundlagen – Maβnahmen – Planungen. 9. aktualisierte Auflage. Verlag Vieweg+Teubner, 2015. 1305 S. ISBN: 978-3-528-12580-6.
2. Natur - und Umweltschutz in der Metropolregion Hamburg. Erwartungen, Ansprüche und Realität. (Hrsg.) R.Thiel, H. Schliemann, A.Schmidt-Rhaesa. 1. Aufl. Dölling und Galitz Verlag, 2015. 168 S. ISBN:978-3-86218-081-3.
3. Menden St. Das Insider-Dossier. Brainteaser im Bewerbungsgespräch. 140 Übungsaufgaben für den Einstellungstest. 6. aktualisierte Auflage. Verlag Squeaker.net GmbH, 2015. 136 S. ISBN:978-3-940345-80-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. RAUM [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://www.oir.at/de/raum
2. Raumplanung aktuell [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://landversand.salzburg.gv.at/BauenWohnen/Raumplanung/Zeitschrift-Raumplanung-aktuell
3. BOKU [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://www.boku.ac.at

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdens saimniecība" obligātajā daļā.