Kursa kods Valo1042

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte
2.Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture
3.Motoru iedalījums. Iekšdedzes dzinēja veidi
4.Dzesēšanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips
5.1. kontroldarbs. Dzinēja darbība. Eļļošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips
6.Barošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips
7.Ritošā daļa. Riteņi un riepas
8.Ritošā daļa. Riteņi un riepas
9.Transmisija. Ātrumkārba. Mašīnas virsbūve
10.2. kontroldarbs. Galvenās auto sistēmas. Lauksaimniecības galvenās nozares. Mācību un pētījumu saimniecība 'Vecauce'
11.Lauksaimniecības mašīnas un rīki
12.Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei
13.Ražas novākšanas tehnika. Kombains
14.3. kontroldarbs. Lauksaimniecības tehnika. Veiksmīgas prezentācijas principi
15.Semestra individuālo darbu prezentācija
16.Semestra individuālo darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā - ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1.Lutz G. Überbetriebliche regionale Energienetzwerke. Potenziale für eine nachhaltigkeitsorientierte, auf erneuerbaren Ressourcen basierende Energienutzung. 1. Aufl. VDM Verlag Dr. Müller e.K. 2013. 340 S. ISBN-10:3-8364-7930-3.
2.Zech D., Schulz M., Laborgne P. Eine technische, soziale und ökonomische Herausforderung. 1.Aufl. Vieweg+Teubner Verlag, 2012. 223 S. ISBN-10:3-8348-1864-X.
3.Kosack E. Kurzgefaßtes Hilfsbuch für Ingenieure und Techniker und zum Gebrauch an technischen Lehranstalten. 11. Aufl. Springer Verlag, 2011 372 S. ISBN-10:3-642-92544-8.
4.Haken K.-L. Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik. 2. Aufl. Hanser Fachbuchverlag Verlag, 2011. 316 S. ISBN-10:3-446-42604-3.

Papildliteratūra

1.John I. St., Thelen G., Oertner M. Wissenschaftlich Schreiben: Ein Praxisbuch für Schreibtrainer und Studierende. 1. Aufl. Verlag Utb GmbH, 2014. 192 S. ISBN: 978-3-8252-8569-2.
2.Menden St. Das Insider-Dossier. Brainteaser im Bewerbungsgespräch. 140 Übungsaufgaben für den Einstellungstest. 6. aktualisierte Auflage. Verlag Squeaker.net GmbH, 2015. 136 S. ISBN:978-3-940345-80-6.
3.Schmitt-Kaufhold A. Essay schreiben. 1. Aufl. Klett Schulbuchverlag Verlag,2014. 48 S. ISBN:978-3-12-352477-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X.
2.Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik. ISBN 3784332641.
3.Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN: 0011-9784.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā