Kursa kods Valo1035

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Aizstātie kursi

Valo1036 [GVAL1036] Profesionālā vācu valoda

ValoP041 [GVALP041] Profesionālā vācu valoda I

ValoP055 [GVALP055] Profesionālā svešvaloda I

ValoP270 [GVALP270] Profesionālā vācu valoda

ValoP273 [GVALP273] Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju (Kontroldarbs Nr. 1, 2);
- Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Akadēmiskie teksti.
2. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Zinātnisko tekstu struktūra.
3. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas.
4. Kontroldarbs I.
5. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Saliktie teikumi.
6. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Zinātnisko tekstu pazīmes.
7. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Rindkopa.
8. Gaļa, etimoloģija, vēsture (ģenētika, vide). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Elektroniskie resursi.
9. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Zinātniskā terminoloģija.
10. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Zinātniskā terminoloģija.
11. Kontroldarbs II.
12. Ģenētiski modificētie organismi. Kopsavilkums, anotācija.
13. Pārtikas drošība. Pārtikas piesārņošana..
14. Kopsavilkums, anotācija.
15. Studentu prezentācija.
16. Studentu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Katz S.E. So einfach ist Fermentieren. Wie Sie durch Vergärung wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel herstellen: von Brot über Sauerkraut bis hin zu Bier und Wein. 1. Aufl. Kopp Verlag, 2014.304 S. ISBN:978-3-86445-161-4
2.Dittrich H.H., Grossmann M. Mikrobiologie des Weines. Handbuch der Lebensmitteltechnologie. 4. Aufl. Ulmer Eugen Verlag. 2011. 288 S. ISBN-10:3-8001-6989-4
3.Albrecht W., Dürr P. Technologie der Obstbrennerei. Biotechnologie, Praxis, Betriebskontrolle. 3. Aufl. Verlag Eugen Ulmer, 2010. 326 S. ISBN:978-3-8001-4899-8
4.Ebermann R. Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG., 2008. 600 S. ISBN-10:3-211-48649-6

Papildliteratūra

1.Bogenreiter M. Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag, 2009. 128 S. ISBN-10:3-639-14596-8
2.Müller G., Holzapfel W., Weber H. Lebensmittel pflanzlicher Herkunft. 2. Aufl. Behrs Verlag,2007. 600 S. ISBN–10:3-89947-252-7
3.Blachnik C., Josst G., Schenker D. Lebensmittelführer. 3. Aufl. Wiley VCH Verlag GmbH, 2007. 637 S. ISBN-10:3-527-31797-X

Periodika un citi informācijas avoti

1.Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie [tiešsaiste] (skatīts 01.03.2016.] Pieejams: http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie
2.Lebensmitteltechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebensmitteltechnik-online.de
3.FIZZZ – das Fachmagazin für die Trend- und Szenen-Gastronomie [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.fizzz.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas tehnoloģija" obligātajā daļā.