Kursa kods Valo1035

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums26.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijas, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
-studijas augstskolā, pareizs uzturs, uztura sastāvs, režīms, uzturvielu iedalījums, olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas , ūdens, minerālvielas. Zinātnisks teksts un tā struktūra.
(Kontroldarbs Nr. 1),
-piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siera vēsture, ražošana, uzturvērtība, iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Veģetārisms. Zivis, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu un pārstrādi, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija zemes ierīcībā un mērniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
2. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Akadēmiskie teksti.
3. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Zinātnisko tekstu struktūra.
4. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas.
5. Kontroldarbs I (Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, uzturs).
6. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Saliktie teikumi. Lietišķā vēstule.
7. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Zinātnisko tekstu pazīmes.
8. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Rindkopa. Apraksts.
9. Gaļa, etimoloģija, vēsture (ģenētika, vide). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Elektroniskie resursi. Lietišķā vēstule.
10. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Zinātniskā terminoloģija.
11. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Zinātniskā terminoloģija.
12. Kontroldarbs II (piena sastāvs, siera iedalījums, gaļas sastāvs, proteīni).
13. Ģenētiski modificētie organismi. Kopsavilkums, anotācija.
14. Pārtikas drošība. Pārtikas piesārņošana.
15. Kopsavilkums, anotācija.
16 Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Katz S.E. So einfach ist Fermentieren. Wie Sie durch Vergärung wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel herstellen: von Brot über Sauerkraut bis hin zu Bier und Wein. 1. Aufl. Kopp Verlag, 2014.304 S. ISBN:978-3-86445-161-4
2.Dittrich H.H., Grossmann M. Mikrobiologie des Weines. Handbuch der Lebensmitteltechnologie. 4. Aufl. Ulmer Eugen Verlag. 2011. 288 S. ISBN-10:3-8001-6989-4
3.Albrecht W., Dürr P. Technologie der Obstbrennerei. Biotechnologie, Praxis, Betriebskontrolle. 3. Aufl. Verlag Eugen Ulmer, 2010. 326 S. ISBN:978-3-8001-4899-8
4.Ebermann R. Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG., 2008. 600 S. ISBN-10:3-211-48649-6

Papildliteratūra

1.Bogenreiter M. Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag, 2009. 128 S. ISBN-10:3-639-14596-8
2.Müller G., Holzapfel W., Weber H. Lebensmittel pflanzlicher Herkunft. 2. Aufl. Behrs Verlag,2007. 600 S. ISBN–10:3-89947-252-7
3.Blachnik C., Josst G., Schenker D. Lebensmittelführer. 3. Aufl. Wiley VCH Verlag GmbH, 2007. 637 S. ISBN-10:3-527-31797-X

Periodika un citi informācijas avoti

1.Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie [tiešsaiste] (skatīts 01.03.2016.] Pieejams: http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie
2.Lebensmitteltechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebensmitteltechnik-online.de
3.FIZZZ – das Fachmagazin für die Trend- und Szenen-Gastronomie [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.fizzz.de

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Pārtikas produktu tehnoloģija