Kursa kods Valo1031

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijas, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, pareizs uzturs, uztura sastāvs, režīms, uzturvielu iedalījums, olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas , ūdens, minerālvielas. Zinātnisks teksts un tā struktūra.
(Kontroldarbs Nr. 1),
- piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siera vēsture, ražošana, uzturvērtība, iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Veģetārisms. Zivis, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu un pārstrādi, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija zemes ierīcībā un mērniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
2. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Akadēmiskie teksti.
3. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Zinātnisko tekstu struktūra.
4. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas.
5. Kontroldarbs I (Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, uzturs).
6. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Saliktie teikumi. Lietišķā vēstule.
7. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Zinātnisko tekstu pazīmes.
8. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Rindkopa. Apraksts.
9. Gaļa, etimoloģija, vēsture (ģenētika, vide). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Elektroniskie resursi. Lietišķā vēstule.
10. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Zinātniskā terminoloģija.
11. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Zinātniskā terminoloģija.
12. Kontroldarbs II (piena sastāvs, siera iedalījums, gaļas sastāvs, proteīni).
13. Ģenētiski modificētie organismi. Kopsavilkums, anotācija.
14. Pārtikas drošība. Pārtikas piesārņošana.
15. Kopsavilkums, anotācija.
16 Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. David Julian McClements.Future Foods: How Modern Science Is Transforming the Way We Eat. 2019. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-12995-8

2. V. K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. John Wiley and son Ltd, 2010. 525 pp. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
3. Encyclopedia of food sciences and nutrition / Amsterdam etc. : Academic Press, 2003. 353 pp. ISBN: 0122268504 9780122268502
4. R. Paul Singh and Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9
5. Gerhard Feiner. Meat products handbook Practical science and technology. New York Washington, DC, CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0; ISBN-10: 1-85573-955-0

Papildliteratūra

1. Alan Kelly. Molecules, Microbes, and Meals: The Surprising Science of Food, 2019. 288 p. Oxford University press. ISBN 978-0-19-068769-4 2. Prabhat K. Nema Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015
3. Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
4. Dairy processing : improving quality / Cambridge : Woodhead publishing Limited ; CRC Press, 2003. 532 pp. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621 [skatīts: 30.03. 2020.]
2. Journal of food, agriculture and environment : science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 30.03. 2020.]
3. Food Quality and Preference https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference [skatīts: 30.03. 2020.]

Piezīmes

KObligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Pārtikas produktu tehnoloģija