Kursa kods Valo1031

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes svešvalodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģiju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju (Kontroldarbs Nr. 1, 2); - Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬ piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Akadēmiskie teksti.
2. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Zinātnisko tekstu struktūra.
3. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas.
4. Kontroldarbs I.
5. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Saliktie teikumi.
6. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Zinātnisko tekstu pazīmes.
7. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Rindkopa.
8. Gaļa, etimoloģija, vēsture (ģenētika, vide). Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Elektroniskie resursi.
9. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Zinātniskā terminoloģija.
10. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Zinātniskā terminoloģija.
11. Kontroldarbs II.
12. Ģenētiski modificētie organismi. Kopsavilkums, anotācija.
13. Pārtikas drošība. Pārtikas piesārņošana..
14. Kopsavilkums, anotācija.
15. Studentu prezentācija.
16. Studentu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Agricultural and Food Science. Kirjapaino Oy, Finland: Printing house,Vammalan, Vol. 26, No. 1, FAO/WHO, 2008.
2.Encyclopedia of Agricultural, Food, and Biological Engineering. Edited by Dennis R. Heldman, Carmen I. Moraru. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011.
3.Handbook of Food Products Manufacturing: Principles, Bakery, Beverages, Cereals, Cheese, Confectionary, Fats, Fruits, and Functional Foods. Edited by Y.H. Hui. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 1131 p.
4.Wallace C. A. Food Safety for the 21st Century. Publisher: John Wiley & Sons, 2011. 352 p.

Papildliteratūra

1.Carbohydrates in Food. Edited by Ann-Charlotte Eliasson. Boca Raton, FL: Taylor&Francis Group, 2006. 546 p.
2.Fats and Fatty Acids in Human Nutrition: Report of an Expert Consultation, 10-14 November 2008, Geneva. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: FAO, 2010. 166 p.
3.Milk Proteins: from Expression to Food. Edited by A. Thompson, M. Boland, H. Singh. San Diego, CA: Elsevier/Academic Press, 2009. 535 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.International Journal of Food Science and Technology
2.Journal of food, agriculture and environment: science and technology . Helsinki, Finland: WFL Publisher.
3.Food Science Research from IFT; Food Technology. Available: http://www.ift.org/food-technology.aspx

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.