Kursa kods Valo1025

Kredītpunkti 2

Lietišķā komunikācija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
ValodniecībaLietišķā valodniecība323218/03/2014Valodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Joseph Jack Horgan

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedādāvāts ESAF IUĀS studiju programmas obligātajā daļā 1.kursa 1.semestrī un BISK sadaļā. Kurss tiek pasniegts angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kurss turpina pilnveidot studentu angļu valodas zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves B2 līmeni, izmantojot profesionālās un uzņēmējdarbības vides kontekstu. Studiju kursā paredzēts attīstīt studentu komunikācijas prasmes angļu valodā, lietojot atbilstošus valodas līdzekļus.

Rezultāti

•zināšanas par komunikācijas procesu, starpkultūru komunikācijas nozīmi, lingvistiskās zināšanas atbilstoši angļu valodas apguves B2 līmenim: gramatikas konstrukcijas, vārdu krājums, kas saistīts ar uzņēmējdarbību un profesionālo darbību; • prasmes izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas veiksmīgam komunikācijas procesam, informācijas sniegšanai un uztveršanai, pareiza valodas stila izvēlei komunicējot;• kompetence izvērtēt komunikācijas situācijas un atbilstoši lietot attiecīgus komunikācijas veidus un līdzekļus angļu valodā.

Kursa plāns

1.Introductory class, students "network" with one another
2.Effective communication, rich and lean media, steps of communication
3.Careers, steps of a career, difference between jobs, careers, ect
4.CVs and cover Letters, using action words, improving poorly written cover letters
5.Interviews, common interview questions, how to avoid illegal questions, practice interviews
6.Corporate culture, fitting in, unwritten rules of a company
7.Hierarchy, the roles of a publicly-traded company, divisions/departments
8.Daily business writing, formatting an email, neutral language
9.Introduction to marketing, meaning of "market," modern forms of marketing
10.Corporate responsibility, credos and mission statements, analysis of business priorities
11.International business, globalism, multi-national corporations
12.Diplomatic language and bahavior, usage of softening language, customer service, behavior terms
13.Finance, financial terms, functions of financial documents
14.New business, ways to fund a start-up, pros and cons, formatting of business plans
15.Business presentations, effective preparation, register and vocabulary
16."Shark Tank" elevator speeches, business plans presented

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti mājas darbi (20%), aktīva piedalīšanās nodarbībās (20%), izstrādāts individuālais darbs – kursa projekts (30%), ieskaite (30%). Vērtējuma veids ir ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1.Hughes J., Naunton J. Business Result: Intermediate Student'sBook. Oxford: Oxford University Press, 2017. 159 p. ISBN-978019473890
2.Allison J., Townsend J., Emmerson P., Canham N. The Business: Intermediate Student's Book. Oxford: Macmillan, 2007. 160 lpp. ISBN-10 1405083697
3.Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 172 lpp. ISBN 9780521775298
4.Corbett, J. (2010) Intercultural Language Activities. Cambridge University Press. ISBN 9780521741880 262 lpp.

Papildliteratūra

1.Hughes J., Naunton J. Business Result: Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford UP, 2008. 159 lpp. ISBN-10 0194768007
2.Emmerson P., Hamilton, N. Five-minute Activities for Business English. New York: Cambridge UP, 2005. 126 lpp. ISBN:9780521547413
3.Oxenden, Cl., Latham-Koenig, C. New English File: Upper-Intermediate. Oxford: Oxford UP, 2008. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.American weekly business magazine "Forbes" [tiešsaiste]. ISSN 0015-6914 [skatīts 09.02.2015.]. Pieejams:http://www.forbes.com/"
2.BusinessEnglish Resources [tiešsaiste] (skatīts 1.10.2016.), pieejams http://www.businessenglishresources.com
3.One Stop English [tiešsaiste] (skatīts 1.10.2016.), pieejams: http://www.onestopenglish.com/business/