Kursa kods VadZP014

Kredītpunkti 8

Komercdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Priekšzināšanas

TraZ3015, Loģistikas pamati

VadZ2047, Uzņēmējdarbība

VadZ2048, Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats

VadZ2051, Biznesa plānošana

VadZ3017, Komandas menedžments

VadZ3060, Uzņēmuma vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst komercdarbības procesu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties šo procesu plānošanā un organizācijā. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzņēmuma vadīšanas procesu, tā kontroli, efektivitātes novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pamatzināšanas par komercdarbības teorētisko aspektu izmantošanu praktiskos komercdarbības procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
2. Spēj integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos komercdarbības procesu nodrošināšanā uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
3. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus procesus uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
4. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prakses pārskata prezentācija
5. Spēj sadarboties ar citiem - prakses vietas vadītāja atsauksme
6. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

7. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas komercdarbības procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedalīties šo procesu izpildē, to organizēšanā - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, tās darbības veidu, attīstības vēsturi.
2. Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem.
3. Vadīšanas funkciju realizācija uzņēmumā. Plānošanas procesa organizācija.
4. Vadīšanas metožu realizācija uzņēmumā.
5. Informācija un komunikācija vadīšanas procesa īstenošana uzņēmumā.
6. Lēmuma pieņemšanas procesa izpēte uzņēmumā.
7. Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa organizācija, darbības principi.

8. Produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas un realizācijas procesa vadīšana un kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana ESAF Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktā termiņā neizieta vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds. Nokavēto profesionālo praksi ir iespējams iziet nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā studentam jāizstrādā prakses pārskats (apjoms datorsalikumā 15-20 lpp. bez pielikumiem) atbilstoši prakses programmas saturam. Pilnībā pabeigts prakses pārskats kopā ar prakses vietas vadītāja atsauksmi jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājām prakses noslēguma posmā – semestra plānojumā norādītājā datumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek novērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā (“ieskaitīts” vai “neieskaitīts”). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Pamatliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
3. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
4. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
5. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
7. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
8. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
9. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
10. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
11. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.

12. Zvirbule–Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Papildliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Sast. A.Strupišs, J.Endziņš, S.Dzerele. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. Helera R. redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai „Komerczinības”