Код курса VadZ6025

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.11.2016

Разработчик курса

author

Baiba Briede

Учебная литературa

1. Geske A., Grīnfelds A, Kangro A., Kiseļova R. Latvija OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi. Rīga: LU, 2016. 130 lpp.
2. Mācīšanās ir zelts. Starptautiskās komisijas ziņojums UNESCO par izglītību 21. gadsimtam. Rīga: UNESCO LNK, 2001. 255 lpp.

Дополнительная литература

1. Bronfenbrenner U. The bioecological theory of human development. In U. Bronfenbrenner (Ed.), Making human beings human: Bioecological perspectives on human development (pp. 3-15). Thousand Oaks, CA: Sage, 2005.
2. Ness Ā. Dzīves filosofija. Personiskas pārdomas par jūtām un prātu. R.: Norden AB, 2004. 208 lpp. (IMI IC)
3. Popers K. Nākotne ir atvērta. R.: Zvaigzne ABC, 2005. 187 lpp. (IMI IC)

Периодика и другие источники информации

1. Education, Training and Youth. [Viewed 19.12.2018] Available: https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_en
2. Eiropas Savienība. [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: https://europa.eu/european-union/index_lv
3. European Higher Education Area and Bologna process. [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: http://www.ehea.info/
4. European Union [Viewed 19.12.2018] Available: https://europa.eu/european-union/index_en