Kursa kods VadZ6020

Kredītpunkti 2

Inovācijas un kreativitāte

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums15.04.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jolanta Millere

Dr. sc. soc.

author

Maiga Krūzmētra

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis – izveidot studentiem priekšstatu par inovācijām un inovatīvu rīcību kā attīstības veicinātāja instrumentu. Darba gaitā tiek apskatīta inovācijas un inovāciju vadīšanas procesa būtība, ieviešanas posmi un nosacījumi. Tāpat tiek analizēti inovāciju veidi, šo veidu kopējās un atšķirīgās iezīmes. Studenti iepazīstas ar inovatīvo darbību Latvijā un ārvalstīs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par inovācijām, inovāciju ieviešanas procesu, inovācijām kā veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnosacījumu;
• prasmes – izvērtēt inovāciju nepieciešamību dažādu sociālo dzīves sfēru attīstībā, pielietot studiju kursā gūtās zināšanas inovāciju procesa vadīšanā;
• kompetence – saprot inovāciju nozīmi veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanā. Spēj patstāvīgi vadīt inovāciju procesu un izvērtēt ar to saistītus aspektus. Spēj būt kompetenti ar inovācijām saistītos jautājumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izmaiņas kā sabiedrības attīstības pamattendence
2 Mūsdienu pasaule un inovācijas. Kreativa personība kā inovatīvas darbības subjekts
3 Atklājumi un inovācijas
4 Inovāciju sfēra kā sistēma
5 Inovāciju procesa sastāvdaļas
6 Inovāciju procesa vadīšana (posmi, metodes)
7 Inovāciju procesa panākumi un kļūdas
8 Inovāciju rezultāta mērīšana
9 Tradicionālais un modernais ekonomikā
10 Tradicionālais un modernais politikā
11 Tradicionālais un modernais kultūrā
12 Tradicionālais un modernais pilsētu attīstībā
13 Tradicionālais un modernais lauku attīstībā
14 Mūžizglītība kā inovatīva pieeja cilvēkkapitāla veidošamā
15 Darbs projektos kā cilvēku nodarbinātības inovatīvs variants.
16 Inovāciju publiskas apzināšanās nepieciešamība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaite tiek kārtota mutiski vai rakstiski (formu nosaka kursa docētājs). Kursa apgūšanas gaitā docētājs var uzdot īsus kontroldarbus un patstāvīgos darbus. Nodarbību apmeklēšana ir obligāts nosacījums mācību kursa apgūšanai.

Pamatliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 151 lpp.
2. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
3. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā ,Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 205 lpp.
4. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс, 1996. 414 с.

Papildliteratūra

1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. The Oxford handbook of Innovations. Oxford: Oxford University Press, 2005. 656 p.
2. Roger E. M. The Diffusion of Innovation. New York: Free Press, 2003. 551 p.
3. Nacionālā inovāciju koncepcija. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc

Periodika un citi informācijas avoti

1. Inovācijas atbalsta struktūras, programmas Latvijā. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams: http://www.innovation.lv/ino2/index2.php?kat=par_portalu
2. Kapitāls. [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams : www.vcb.lv; www.humanrights.org.lv
3. Latvijas Ekonomists [Tiešsaiste] [Skat. internetā 25.10.2011.] Pieejams :http://masts.lv/masts/wp-content/uploads/2009/11/ekonomists_laukumi.pdf

Piezīmes

Izvēles studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika maģistru studiju programmā Projektu vadība.