Kursa kods VadZ4085

Kredītpunkti 1

Dizaina stratēģijas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa darbs integrē praktisku dizaina produktu tirgus un klientu uzvedības izpēti, konkrēta dizaina produkta/pakalpojuma mārketinga kompleksa izveidi, un stratēģisko plānus – tirgus segmentu/nišu izvēli, cenu politikas principus, darbību biznesa un funkcionālā līmenī, un īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību kompleksu, un ievērtējot gan vietējās, gan eksporta tirgu īpatnības. Kursa apguves gaitā studējošie attīstīs prasmes strādāt grupā, prezentēt darba rezultātus un aizstāvēt savas idejas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Par stratēģijas nozīmi dizaina nozarē, par stratēģiju veidiem, par mārketinga stratēģijas vietu un lomu dizaina produktu attīstībā, par klienta/patērētāja īpatnībām un ar tām saistītiem stratēģiskajiem lēmumiem, kā arī par īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību attīstīšanas stratēģijām.
Prasmes: Analizēt dizaina produktu tirgu un klientus tajā, veidot mārketinga stratēģiskā plāna elementus un kompleksu, izvēlēties dizaina produkta attīstīšanai atbilstošas stratēģijas gan vietējā, gan eksporta tirgū.
Kompetence: Izvēlētās dizaina produkta attīstīšanas stratēģijas atbilstības novērtēšana, stratēģisko aktivitāšu un lēmumu pamatotības noteikšana, stratēģisko plānu izveide un ieviešana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Dizaina produkts - prasību definēšana. Belbina tests grupu veidošanā
2.Produkta attīstīšanas darba grupas veidošana, stratēģiskā vadīšana. Uzdevumu definēšana.
3.Klienta/patērētāja vajadzības, vēlmes, ieguvumi. Produkta koncepts.
4.Produkta/pakalpojuma koncepta veidošana
5.Produkta/pakalpojuma koncepta veidošana
6.Produkta/pakalpojuma koncepta veidošana
7.Produkta/pakalpojuma koncepta veidošana
8.Kvalitātes funkciju attīstības matrica un produkts. Konkurences priekšrocības.
9.Produkta plānošana un stratēģiskie lēmumi
10.Mārketinga komplekss dizaina produktam
11.Mārketinga komplekss dizaina produktam
12.Mārketinga komplekss dizaina produktam
13.Mārketinga komplekss dizaina produktam
14.Dizaina produkta prototips
15.Finanšu plāns dizaina produktam
16.Dizaina produkta prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa sekmīgu apguvi apliecinās veiksmīgi aizstāvēts kursa darbs (50% no gala atzīmes - prezentācija, 40% - dizaina produkta stratēģija (dokuments)), kā arī 2 mājas darbi (katrs 10% no gala atzīmes), 3 kontroldarbi par studiju kursa vielu (katra 5% no gala atzīmes), ka arī aktīva līdzdarbošanās studiju kursa lekcijās un praktiskajos darbos (5% no gala atzīmes).

Pamatliteratūra

1.Caune J. Stratēģiskā vadīšana - R.: Lidojošā zivs - 2008. -384 lpp
2.Inovācijas / tulkojums no angļu valodas, [tulkojusi Agnese Orupe]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp.
3.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Papildliteratūra

1.Ābeltiņa, Anna, Inovācija - XXI gadsimta fenomens / Anna Ābeltiņa. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2008 151 lpp.
2.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp
3.Karl T. Ulrih, Steven D. Eppinger "Product Design and Development", 5-th ed., Mc Graw Hill, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra, www.liaa.gov.lv
2.Kopfinansēšanas saites, piemŗam, https://www.kickstarter.com/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība obligātajā daļā, pilnam laikam 3.kursa 6.semestris, nepilnam laikam 4.kursa 8.semestris