Kursa kods VadZ3056

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības institucionālā vide

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161626/01/2016Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Papildliteratūra

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste] [skatīts 25.12.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=7555&hl=1
2. Ekonomikas ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes [tiešsaiste] [Skatīts 25.12.2015.]. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/iestades_kapitalsabiedribas/
3. Patērētāju tiesības un tirdzniecība [tiešsaiste] [skatīts 25.12.2015.. Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/pateretaju_tiesibas_un_tirdznieciba/iestades/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ [Skatīts 25.12.2015.]

Piezīmes

B daļas studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības institucionālās vides sistēmu Latvijā, galvenajām tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūcijām, to darbības tiesisko pamatu un darbības virzieniem. Pēc studiju kursa apguves students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanā un realizācijā. Students iegūst prasmes izmantot Patentu bibliotēkas datubāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par uzņēmējdarbības institucionālās vides sistēmu Latvijā, galvenajām tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūcijām, to darbības tiesisko pamatu un darbības virzieniem. Specializētas zināšanas par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzsākšanu;
• prasmes – izprot tirgus uzraudzības institūciju darbības sfēras un uzņēmējdarbības vides sistēmas elementu kopsakarības. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par tirgus uzraudzības institūcijām un to darbības sfērām. Prasmes strādāt ar Patentu bibliotēkas datubāzi un reģistrēt saimniecisko darbību LR Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā;
• kompetence – spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanā un realizācijā. Prot identificēt institucionālās vides institūcijas atbilstoši izvēlētajam komercdarbības veidam. Spēj nodibināt kontaktus ar tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūcijām Latvijā.

Kursa plāns

1 Institucionālās vides būtība un raksturojums Latvijā.
2 Tirgus uzraudzības galvenais mērķis. Tirgus uzraudzības līmeņi. Tirgus uzraudzības institūcijas.
3 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
4 Veselības inspekcija. Valsts vides dienests.
5 Valsts ieņēmumu dienests.
6 VSIA „ Latvijas proves birojs”. Valsts augu aizsardzības dienests.
7 Pārtikas un veterinārais dienests.
8 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Valsts valodas centrs.
9 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Būvniecības valsts kontroles birojs.
10 Valsts darba inspekcija. Pašvaldības autonomās funkcijas tirgus uzraudzības kontekstā.
11 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
12 Konkurences padome.
13 Konkurences padome.
14 Latvijas Republikas Patentu valde.
15 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.
16 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāizstrādā trīs patstāvīgie darbi: (1) Uzņēmējdarbību kontrolējošās institūcijas Jelgavā; (2) Komercdarbības reģistrēšana LR Uzņēmumu reģistrā un VID.; (3)Tirgus uzraudzības institūcijas izraudzītajam (izvēlētajam) darbības virzienam. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas seminārnodarbībai.Patstāvīgajā darbā un seminārnodarbībā iegūto vērtējumu labot nedrīkst. Pēc visu studiju kursa tēmu apguves studentam ir jākārto eksāmens Moodle vidē. Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri ir saņēmuši pozitīvus vērtējumus visos praktiskajos darbos (3 patstāvīgos darbos un vienā seminārnodarbībā).Gala vērtējums studiju kursā veidojas no eksāmenā, seminārnodarbībā un patstāvīgos darbos saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 80 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. eksāmenā – 40 p., seminārnodarbībā - 10 p., patstāvīgos darbos – 30p. Iegūto punktu skaitu piekārto 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūciju mājas lapas.
2. LR tiesību aktu mājas lapa http:// www.likumi.lv
3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv/
4. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa https://www.vid.gov.lv