Kursa kods VadZ3046

Kredītpunkti 3

Tūrisma analīze un ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Anda Zvaigzne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2121, Makroekonomika

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par tūrisma analīzi un ekonomiku. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par tūrisma mikroekonomiskajiem un makroekonomiskajiem aspektiem, šo līmeņu būtiskākajiem rādītājiem un analīzes metodēm. Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par tūrisma analīzes un ekonomikas teorijas pamatnostādnēm, arī iegūst praktiskās iemaņas analizēt dažādas tūrisma ekonomikas problēmas, rādītājus mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – specializētās zināšanas par tūrisma analīzes un ekonomikas līmeņiem, to būtiskākajiem rādītājiem un izvērtēšanas metodēm.
Prasmes – analizēt tūrisma ekonomiku mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī. Prasmes objektīvi izvērtēt galvenos rādītājus un situāciju tūrisma ekonomikas mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī, sniegt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
Kompetence – spēj patstāvīgi analizēt tūrisma ekonomikas mikroekonomiskos un makroekonomiskos rādītājus, izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads tūrisma analīzē un ekonomikā.
2.Tūrisma uzņēmuma pakalpojumu, produktu un to cenu veidošana.
3.Tūrisma uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana.
4.Tūrisma uzņēmuma peļņas vai zaudējumu, ieņēmumu, izmaksu, parādsaistību u.c. rādītāju analīze.
5.Tūrisma pieprasījums.Tūrisma pieprasījuma tipi. Tūrisma pieprasījuma indikatori.
6.Tūrisma piedāvājums.Piedāvājuma un to ietekmējošo faktori. Tūrisma piedāvājumu veidojošās preces.
7.Tūrisma tirgus līdzsvars.Tūrisma tirgus līdzsvara problēmas.
8.Tirgus līdzsvara neiestāšanās. Tirgus līdzsvara stabilitāte.
9.Tūrisma nozare kā viena no tautsaimniecības nozarēm.
10. Tūrisma analīzes instrumenti makroekonomiskajā līmenī.
11. Tūrisma satelītkonti.
12. Tūrisma analīzes instrumenti: „Input-Output”, “Social Accounting” un “Computable General Equilibrium” modeļi u.c.
13. Monetārās un fiskālās politikas ietekme uz tūrisma nozari.
14. Tūrisma loma pasaules ekonomikā.
15. Pasaules tūrisma organizācijas un institūcijas.
16. Starptautisko attiecību un sapratnes veicināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuri ir saņēmuši pozitīvus vērtējumus praktiskajos darbos un kontroldarbos.Gala vērtējums studiju kursā veidojas no eksāmenā, kontroldarbos un praktiskajos darbos saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. eksāmenā – 40 p., kontroldarbos - 30 p., praktiskajos darbos – 30p. Iegūto punktu skaits tiek pielīdzināts 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Holloway Ch. The business of tourism.5th ed. London: Longman, 1999. 352 p. (ISNB 0582328810)
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
3. Tourism Economics [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.ippublishing.com/te.htm[Skatīts 18.02.2015.]
4. Mankiw N. G. , Taylor M.P. (2009)Macroeconomics, 7th ed., Worth Publishers [tiešsaiste]. Pieejams:ftp://dge.stanford.edu/pub/vineety/rup/N.%20Gregory%20Mankiw%20Macroeconomics,%207th%20edition%202009.pdf [Skatīts 09.02.2015.]

Papildliteratūra

1. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 180 lpp.
2. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (prakstisks palīglīdzeklis). Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. 40.lpp.
3. Glanville A., Glanville J. Economics from global perspective, 3rd.ed. Glanville books Ltd., 2011. 561 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvija. Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 1994. ISSN 1407-4095 Pieejami elektronisk - www.em.gov.lv
2. Tūrisms Latvijā: statistikas biļetens /Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde/Tourism in Latvia: statistical bulletin. Central Statistical Bureau of Latvia. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde. ISSN 1407-2653 Pieejams elektroniski - http://www.csb.gov.lv
3. Journal of Travel Research[tiešsaiste]. Pieejams: http://jtr.sagepub.com/[Skatīts 18.02.2015.]

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība” pilna un nepilna laika studijās.