Kursa kods VadZ3046

Kredītpunkti 3

Tūrisma analīze un ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2121, Makroekonomika

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par tūrisma ekonomiku Latvijas un globālā tirgus kontekstā, aptverot jautājumus par tūrisma klasifikāciju, lomu un vietu ekonomikā. Skaidro tūrisma tirgus tendences - tūrisma produkta pieprasījumu, piedāvājumu, gūst izpratni par tūrisma produktu cenu veidošanos. Apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tūrisma nozares uzņēmuma darbības analīzē, kuras nodrošinās prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu interpretēšanā un iespējamo risinājumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot tūrisma nozares būtību un vietu tautsaimniecībā, pārzina nozares galvenos raksturojošos rādītājus - diskusija, prezentācija, eksāmens
2. Zina un izprot tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma veidošanos. Pieprasījuma priekšnoteikumus un prognozēšanas metodes - grupu darbs, kontroldarbs
3. Zināšanas un kritiska izpratne par tūrisma nozares uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes rādītājiem un to kopsakarībām - uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs
4. Spēj patstāvīgi analizēt tūrisma nozari raksturojošos rādītājus, izdarīt argumentētus secinājumus un izteikt priekšlikumus nozares attīstībai - grupu darbs, prezentācija, kontroldarbs, eksāmens
5. Spēj patstāvīgi veidot tūrisma pieprasījuma segmentēšanu, noteikt tūrisma attīstības priekšnosacījumus attiecīgajā reģionā - diskusija, grupu darbs, kontroldarbs
6. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai novērtētu tūrisma nozares uzņēmuma saimnieciskās darbības situāciju - uzdevumi ar aprēķiniem
7. Spēj patstāvīgi veikt tūrisma uzņēmuma saimnieciskās un ekonomiskās darbības rādītāju analīzi un argumentēti pamatot iespējamos risinājumus uzņēmuma attīstībai - uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs, eksāmens
8. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi - grupu darbs
9. Prot izskaidrot un argumentēt veikto aprēķinu rezultātus - diskusija un pārrunas nodarbībās
10. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas papildus zināšanas, analizēt un integrēt iegūto informāciju – eksāmens
11. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas tūrisma ekonomikā un tūrisma nozares uzņēmuma darbībā - kontroldarbi, eksāmens

12. Spēj patstāvīgi veikt tūrisma nozares uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, identificēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai - uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads tūrisma analīzē un ekonomikā (lekcija – 1 stunda)
2. Tūrisma loma ekonomikā. Tūrisma vieta un loma Latvijas ekonomikā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Tūrisma nozares raksturojums, ekonomisko rādītāju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Tūrisma tirgus (lekcija – 1 stunda)
5. Tūrisma pieprasījums, tā analīze Latvijā/ reģionā/ pilsētā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
6. Tūrisma piedāvājums, tā analīze Latvijā/ reģionā/ pilsētā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Tūrisma produkts un cenu veidošanās (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Tūrisma nozares analīzes instrumenti (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
9. Kontroldarbs (2 stundas)
10. Tūrisma nozares uzņēmumu saimnieciskās darbības analīze. Tūrisma nozares uzņēmumu analīzes īpatnības (lekcija – 2 stundas)
11. Tūrisma nozares pakalpojumu realizācijas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
12. Tūrisma nozares uzņēmumu kapitāla un investīciju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
13. Tūrisma nozares uzņēmumu ieņēmumu un izmaksu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
14. Tūrisma nozares uzņēmumu peļņas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
15. Tūrisma nozares uzņēmumu finanšu pārskatu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
16. Tūrisma nozares uzņēmumu finanšu rādītāju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)

17. Kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (40 %)
• Grupu darbs, prezentācija (10 %)
• Uzdevumi ar aprēķiniem (10%)
• Kontroldarbs - Tūrisma produktu un pakalpojumu cenu veidošanās nosacījumi un tūrisma uzņēmuma darbības analīze (20%)
• Kontroldarbs - Tūrisma nozares uzņēmuma galveno saimnieciskās darbības rādītāju analīze (20%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās grupu darbiem, prezentācijai, kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Valters F. Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2011. 621 lpp.
2. Siliņēviča I. Tūrisma analīze. Mācību līdzeklis tūrisma uzņēmējdarbībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. 83 lpp.
3. Tribe J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 5th Edition. London: Routledge 2016. 460 p.
4. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Siliņēviča I., Zaļūksne I. Deksne V u.c. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati: Mācību līdzeklis / Siliņēvičas I. red. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. 139 lpp
2. Forands I. Viesnīcas menedžments. R: Latvijas Izglītības fonds, 2011. 231 lpp
3. Leitis Ē. Ekotūrisms. Latvija: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā. Rīga, 2012. 231 lpp
4. Экономика и организация туризма:Международный туризм. Москва, 2016., 565 c
5. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме. Москва: издательский центр Академия, 2008., 224 с

6. Кусков А.С., Джаладян Ю. А. Основы туризма/учебник. М.: КНОРУС, 2008., 400 с

Periodika un citi informācijas avoti

1. Tūrisma statistikas aktualitātes. Pieejams: http://www.csb.lv
2. Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācija. Pieejams: http://www.alta.net.lv

3. Valsts Tūrisma Informācijas Centru Tīkla Portāls. Pieejams: http://www.latvia.travel.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas (B3 daļa) studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam “Lauku tūrisma vadība”