Kursa kods VadZ3032

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

author

Dita Štefenhagena

Mg. sc. soc.

Aizstātais kurss

Ekon2025 [GEKO2025] Projektu vadīšana I

Kursa anotācija

Mūsdienu projektu darba apstākļos, jebkuras valsts pārvaldes sektora organizācijas kvalitāti nosaka izpratne par projektu darba metodoloģiju, projektu izstrādi un ieviešanu organizācijas stratēģisko mērķu realizācijā. Projektu darbs ir kļuvis par nozīmīgu organizācijas ieguldījumu gan Latvijas, gan Eiropas tautsaimniecības attīstībā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas, prasmes un kompetences par projekta izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem. Kursa apguves process notiek lekciju un praktisko semināru veidā, līdzsvaroti sabalansējot teoriju un praksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par projekta izstrādes, vadīšanas, realizācijas un novērtēšanas pamata principiem.
Prasmes pielietot apgūtās zināšanas izstrādājot projekta ideju, situācijas analīzi, problēmnostādni un projektā iesaistīto pušu analīzi.
• Prasmes izstrādāt projekta mērķus, aktivitātes, projekta rezultātus un projekta uzraudzības indikatorus, kā arī definēt un analizēt projekta riskus.
• Kompetence pielietot pamata principus projekta izstrādē, vadīšanā, realizēšanā un novērtēšanā publiskā organizācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projekta jēdziens, projektu vadības būtība, projektu veidi, projekta dzīves cikla raksturojums, projektu vadītājs.
2 Latvijas un Eiropas vadlīnijas, normatīvā bāze un stratēģiskie dokumenti, kas izmantojami projektu vadībā.
3 Projekta idejas identificēšana – situācijas izpēte, problēmas analīze, projekta pamatojuma sagatavošana.
4 Projekta priekšizpētes veikšana. Projekta komandas veidošana. Projekta ieviešanas organizācija.
5 Projekta mērķu noteikšana . Mērķu saskaņotība un pakļautība.
6 Projekta aktivitāšu un apakšaktivitāšu plānošana.
7 Projekta risku noteikšana un analīze.
8 Projekta resursu plānošana -cilvēkresursi, materiālie, tehnoloģioskie un finanšu resursi.
9 Projekta administratīvā un ieviešanas personāla plānošana.
10 Iekšējās kontroles plānošana. Iekšējās kontroles mehānisms un izmantojamie instrumenti.
11 Projekta ilgtspējas raksturojums un pamatojums.
12 Projekta izmaksu aprēķināšana. Budžeta sastādīšana.
13 Projekta plāna izpildes uzraudzība, noviržu (izmaiņu) identifikācija, analīze, vadīšana.
14 Projekta uzraudzības veikšana.
15 Projekta novērtēšana – novērtēšanas veidi, kritēriji un norise.
16 Projekta rezultātu un ietekmes vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums, līdzdalība semināros; patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija; nokārtoti pārbaudes darbi un ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: LIF, 2006. 258 lpp.
2. Projektu vadība. Harvard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp.
3. Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 133 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. otrais papild. izdevums. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2009. 304 lpp.

Papildliteratūra

1. Project Management, Step by Step, How to Plan and Measure a Highly Successful Project. Newton R., Publisher: Pearson: Prentice Hall Business, 147 p.
2. Project Management. Lock D., 9th edition, 2006. Aldershot, England ; Burlington, VT : Gower, 2007. 520 p.
3. The Essentials of Project Management. Lock D., 3rd edition, GB, TJ International Ltd., 2007. 203 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ES struktūrfondu projektu grāmata, EU, 2. izdevums, Rīga, Latvija, 2007, 64 lpp. [Tiešsaiste][Skatīts 27.01.2014] Pieejams: http://www.esfondi.lv/page.php?id=861
2. ES fondu projekti Latvijā. Rīga: SIA "E Forma", 2011. 119 lpp.
3. Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, ES fondi 2007.-2013. gads. Jelgava: Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs, 2008. 85 lpp.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari IUĀS bakalaura studiju programmas studentiem un obligātās izvēles (B daļa) studiju kurss ESAF Organizāciju un sabiedrības pārvaldes (OSPS) bakalaura studiju programmas studentiem.