Kursa kods VadZ3030

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbības ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inese Saulāja

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmuma darbibas plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru. Iegūst praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē un metožu pielietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu. Prasmes - iegūst darbaspēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plāna sastādīšanai nepieciešamās prasmes. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojiet biznesa plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Speciālās literatūras studēšana un literatūras saraksta sagatavošana
2 Kursa darba izvērsta plāna sastādīšana
3 Uzņēmuma vispārējā apraksta sagatavošana
4 Apkopot informāciju par ražoto produkciju
5 Tirgus analīze
6 SVID analīze
7 Mārketinga stratēģijas izstrādāšana
8 Ražošanas plāna izstrādāšana
9 Ražošanas izmaksu aprēķināšana
10 Uzņēmuma vadības apraksts
11 Risks un tā vadīšanas metodes
12 Grāmatvedības bilances sastādīšana. Naudas plūsmas pārskats
13 Peļņas vai zaudējuma aprēķins
14 Plāna kopsavilkums. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde
15 Darba noformēšana un iesniegšana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbu izstrādā students patstāvīgi, iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv ar pozitīvu novērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Studiju materiāls. Rīga: KIF "Biznesa Komplekss”, 2005. 96 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105. lpp.
3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
4. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R.,Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 299 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISSN 1691-6018
2. „Grāmatvedība un Ekonomika” Grāmatvedība&Ekonomika. Rīga: Mamuts, 2005-. ISNN 1691-1172
3. „Latvijas Ekonomists” Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922

Piezīmes

Nozares profesionālais specializācijas (B3) kursa darbs EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studentiem.