Kursa kods VadZ3025

Kredītpunkti 2

Sociālā uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par sociālās uzņēmējdarbības būtību, tās pamatprincipiem un funkcijām ekonomikā. Pārzina sociālo uzņēmumu kritērijus, sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas procesu un sociālā uzņēmuma veidošanu atbilstoši tiesiskajam regulējumam un atbalsta veidiem Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Vispusīgas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un atbalsta veidiem Latvijā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
2. Specializētas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā un sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
3. Plašas zināšanas par sociālo uzņēmumu galvenajām funkcijām ekonomikā un sabiedrībā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
4. Zināšanas identificēt un izskaidrot atšķirību starp sociālo uzņēmumu, korporatīvi sociāli atbildīgu uzņēmumu un labdarības organizāciju – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
5. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot sociālās uzņēmējdarbības ideju – patstāvīgie darbi.
6. Prasmes identificēt un analizēt sociālo uzņēmumu darbību ietekmējošos faktorus – patstāvīgie darbi, praktiskais darbs.
7. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgo darbu prezentācijas.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – patstāvīgie darbi.
9. Spēj sadarboties – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
10. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus sociālo uzņēmumu problēmām un to darbību ietekmējošiem faktoriem – diskusijas praktiskajos darbos, nodarbībās.
11. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj veidot sociālo uzņēmumu un iegūt atbalstu tā dibināšanai un attīstībai – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

12. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes sociālā uzņēmuma izveidē un īstenošanā – patstāvīgais darbs (prezentācija) par sociālā uzņēmuma izveidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālās uzņēmējdarbības būtība un attīstība – mērķis un pamatprincipi (Lekcija – 2h)
2. Sociālās uzņēmējdarbības veidošanās priekšnoteikumi un attīstības posmi (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 1h)
3. Sociālā uzņēmuma identificēšanas kritēriji (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
4. Sociālais uzņēmums, korporatīvi sociāli atbildīgs uzņēmums un labdarības organizācija (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
5. Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā (Lekcija – 1h)
6. Atbalsta veidi sociālajiem uzņēmumiem Latvijā (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
7. Sociālās uzņēmējdarbības funkcijas ekonomikā (Lekcija – 1h)
8. Sociālie un ekonomiskie ieguvumi no sociālās uzņēmējdarbības attīstības (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
9. Sociālo uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 2h)
10. Sociālais uzņēmējs un to raksturojošās pazīmes (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
11. Sociālā uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
12. Sociālā uzņēmējdarbība lauku reģionos (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)

13. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros paredzēti 3 patstāvīgie darbi.
Pirmajā no tiem studenti veic izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi pēc tā sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem, raksturojot tiesisko regulējumu un atbalsta veidus sociālajam uzņēmumam. Izstrādāto darbu prezentē kursa biedriem. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.
Otrajā patstāvīgajā darbā studenti veic situācijas analīzi sociālajam uzņēmumam, identificējot tā darbību ietekmējošos faktorus un sniedzot risinājumus situācijas pilnveidei.

Trešajā patstāvīgajā darba studenti veic jauna sociālā uzņēmuma izveides raksturojumu, to prezentējot. Demonstrējuma ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi – 30 punkti.
2. Patstāvīgais darbs (situācijas analīze) sociālajam uzņēmumam “X” par tā darbību ietekmējošiem faktoriem – 25 punkti.
3. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par jauna sociālā uzņēmuma izveidi, raksturojot tā sociālo mērķi, ekonomisko darbību un pārvaldes veidu – 45 punkti.

10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Sociālā uzņēmuma likums: LR likums. Stājas spēkā 01.04.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/294484-sociala-uznemuma-likums
2. Dobele L., Dobele A. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Rīga: Izdevniecība Drukātava, 2014. 470 lpp.
3. European Commission A map of social enterprises and their ecosystems in Europe. Country Report: Latvia. European Union, 2014. 35 p. [tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/SE%20Mapping_Country%20Report%20Latvia%20(4).pdf
4. Koncepcija “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”: MK rīkojums Nr. 618. Stājas spēkā: 30.10.2014. [tiešsaiste]. Pieejams: http://https://likumi.lv/ta/id/269885-par-koncepciju-par-socialas-uznemejdarbibas-ieviesanas-iespejam-latvija
5. Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. A.Lešinska, G.Litvins, R.Pīpiķe, I.Šimanska, O.Kupcis, K.Bušēvica. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse, 2012. 104 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://politika.lv/article_files/2264/original/SU_gala_9nov.pdf?1352702725

Papildliteratūra

1. European Commission Social Business Initiative Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation: Communication from the European Commission, Brussels, 2011. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/social-business-initiative-creating-a-favourable-climate-for-social-enterprises-key-stakeholders-in-the-social-economy-and-innovation.pdf
2. Defourny J., Nyssens M. Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. Social Enterprise Journal, Vol. 4, issue 3, 2008, p. 202–228.
3. Leadbeater C. The Rise of Social Entrepreneurs. Demos: London, 1997. 85 p.
4. Martin R. L., Osberg S. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, spring 2007, p. 28–39.
5. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. K.Oganisjana, G.Grīnberga-Zālīte, S.Surikova, K.Kozlovskis, L.Līcīte, T.Laizāns, N.Monge-Iriarte, T.Koķe, L.Jeroščenkova, Y.Eremina, S.Gvatua, N. B. Kabwende, O.J.Chukwu. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU, 2019. 148 lpp.
6. Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapa. Pieejams: http://sua.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Social Enterprise Journal. Emerald Business, Management & Strategy eJournals Collection. ISSN: 1750-8614

2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”
Brīvās izvēles kurss, citām studiju programmām.