Kursa kods VadZ3017

Kredītpunkti 2

Komandas menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Madara Dobele

Mg. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par komandas menedžmenta būtību, principiem un nozīmi uzņēmējdarbībā un darba tirgū, tiek apgūtas komandas veidošanas un vadīšanas zināšanas un prasmes, komandas attīstības stadiju un komandas lomu nozīme un pielietojums komandas darbā, komandu saliedēšanas pasākumu izveides un vadīšanas priekšnoteikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zināšanas par komandas jēdzienu, komandas un grupas darba aspektu salīdzinājumu, darba dalīšanas un komandas veidošanas priekšnoteikumiem – praktiskais darbs.
2. Zināšanas par komandas menedžmenta terminoloģiju, komandas menedžmenta teorijām un to pielietojuma iespējām uzņēmējdarbībā un darba vidē, kā arī jaunām pieejām komandas darbam – kontroldarbs.
3. Zināšanas par konfliktu risinājuma veidiem un to pielietojuma iespējām komandas menedžmentā – praktiskais darbs.
Prasmes:
1. Prot analizēt dažādu paaudžu sadarbības iespējas un specifiku komandas darbā – praktiskais darbs, eseja.
2. Spēj izstrādāt komandas veidošanas un vadīšanas principus, prot identificēt komandas mērķus un izveidot komandas hierarhijas shēmu, prot pielietot dažādu metodiku komandas komunikācijas veidošanā – darbs grupās.
3. Izprot līdera nozīmi komandas menedžmentā, pārzina koučinga principu pielietojumu – praktiskais darbs.
4. Prot pielietot PAEI modeli situācijas analīzē, prot argumentēt motivācijas metodes un iespējas komandas darbā, spēj analītiski novērtēt komandas saliedēšanas pasākuma principus un to pielietojumu – kontroldarbs.
5. Prot izstrādāt komandas saliedēšanas pasākuma projektu, ievērojot labas prakses priekšnoteikumus, prot izvēlēties, pielāgot un argumentēt dažādu komandas saliedēšanas aktivitāšu pielietojumu – patstāvīgais darbs.
6. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbi.
7. Spēj iesaistīties grupu darbos, strādāt komandā un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi, darbi grupās.
8. Spēj prezentēt un kritiski analizēt grupu un patstāvīgos darbus, prot radoši veikt uzdevumus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, darbi grupās.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot komandas menedžmenta principus komandas veidošanā, vadīšanā un darba novērtēšanā, spēj novērtēt komandas darbu un tā nozīmi darba vidē, prot strādāt komandā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbi.

2. Spēj izvēlēties, pielāgot un pielietot dažādas metodes un aktivitātes komandas darba pilnveidošanai – praktiskie darbi, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komandas jēdziens un būtība, tā vēsturiskie aspekti, komandas menedžmenta nozīme uzņēmējdarbībā, darba dalīšanas principu loma komandas izveidē (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Jaunas pieejas komandas darbam – to nozīme un pielietojums uzņēmējdarbībā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Komandas attīstības stadiju noteikšana, analīze, stadiju pārejas veicināšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4. Komandas lomu noteikšana un nozīme, komandas lomas profila izveidošana, komandas lomu sadarbības analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Komandas mērķu un pārvaldības hierarhijas noteikšana, diskusijas, debašu un pārrunu organizēšana komandā, lēmumu pieņemšanas un deleģēšanas process komandā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
6. Kontroldarbs – komandas jēdziens, komandas un grupas salīdzinājums, efektīvas komandas priekšnoteikumi, komandas attīstības stadijas, komandu lomu teorija un tās pielietojums (praktiskais darbs – 1 stunda).
7. PAEI modelis un tā pielietojums komandas menedžmentā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Paaudžu nozīme un to radītie izaicinājumi komandas menedžmentā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
9. Līdera un līderības loma komandā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Komandas saliedēšana un motivēšana, saliedēšanas aktivitāšu veidi un pielietojums (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
11. Komandas konfliktu risināšanas veidi un to analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Kontroldarbs – komandas veidošanas un vadīšanas principi, PAEI modelis, komandas motivēšana un konfliktu risināšana, līderības loma komandas menedžmentā, komandas saliedēšanas pasākuma nosacījumi (praktiskais darbs – 1 stunda).

13. Komandas saliedēšanas pasākuma izstrāde un prezentēšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
- 30 punkti par kontroldarbiem – 2 kontroldarbi par studiju kursa tēmām,
- 40 punkti par praktiskajiem darbiem – 3 praktiskie darbi par tēmām: komandas lomas (pēc darba dalīšanas principiem un M.R.Belbina testa) un konfliktu analīze, eseja par paaudžu nozīmi komandas menedžmentā, argumentu izstrāde par līdera lomu komandas menedžmentā;
- 30 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – komandas saliedēšanas pasākuma projekts.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Kriek D. Team Leadership: Theories, Tools and Techniques. Randburg: KR Publishing, 2019. 465 p.
2. Belbins M. R. Komandu lomas darbavietā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 167 lpp.
3. Belbins M. R. Darba krāsas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 164 lpp.
4. Adizes I. K. Prasmīga pārmaiņu vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 335 lpp.
5. Rød A., Fridjhon M. Creating Intelligent Teams. Randburg: KR Publishing, 2016. 190 p.
6. Landon L.B., Salas E., Vessey W.B. Team Dynamics Over Time. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017. 352 p.
7. Lēmumu pieņemšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 194 lpp.

Papildliteratūra

1. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
2. Janson S. Leader – What To Do Now? Successful Team Leadership, Empolyee Motivation & Human Resource Management, Use Leadership Techniques & Leadership Styles, Gain Respect As a New Boss. Dortmund: Best of HR – Berufebilder.de, 2019. 65 p.
3. Pullan P. Virtual Leadershup: Practical Strategies for Getting the Best Out of Virtual Work and Virtual Teams. London: Kogad Page, 2016. 233 p.
4. Salas E., Vessey W.B., Estrada A.X. Team Cohesion: Advances in Psychological Theory, Methods and Practice. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015. 312 p.
5. Belbins M. R. Jaunās organizācijas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 176 lpp.
6. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
7. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 124 lpp.
8. Edeirs Dž. Līderība un motivācija: 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
136 lpp.
9. Edeirs Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 126 lpp.
10. Adizes I. Leading the Leaders: how to enrich your style of management and handle peaple whose style is different from yours. Santa Barbara, California: The Adizes Institute Publications, 2004. 311 p.
11. Adizes I. Management/Mismanagement Styles: how to identify a style and what to do about it. Santa Barbara, California, 2004. 213 p.
12. Dyer W.G., Dyer J.H., Schein E.H. Team building: proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey_Bass, 2007. 240 p.
13. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis: kā motivēt, iedrošināt un gūt panākumus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 233 lpp.
14. Heske U. Darbs komandā: darba grupas vadība: konstruktīva konfliktu risināšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
15. Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 157 lpp.
16. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus: septiņi galvenie efektīvas līderības attīstības principi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 186 lpp.
17. Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
18. Herolds D. M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691 – 6018
2. Biznesa psiholoģija. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.
Nozares studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālajai studiju programmai “Komerczinības”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienam “Biznesa procesu vadība”.
Brīvās izvēles studiju kurss citām studiju programmām.