Kursa kods VadZ3017

Kredītpunkti 2

Komandas menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiks sniegts komandas jēdziena skaidrojums un atklāta komandas vieta efektīvā organizācijā. Studenti gūs izpratni par būtiskākajām komandas un grupas atšķirībām, kā arī zināšanas par komandas attīstības stadijām un komandas dalībnieku lomām, iespējamām problēmām un sarežģījumiem komandas darbā, kā arī par līdera lomu komandas tapšanā un tās attīstības procesā. Studentiem tiks sniegts teorētisks un praktisks ieskats mērķu noteikšanā un prioritāšu izvēlē, uzdevumu analīzē un sadalē atbilstoši dalībnieku lomām komandā un komandas dalībnieku attiecību izpētē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par komandas veidošanu, komandas attīstības stadijām un darbības shēmas izstrādi komandai. Veidosies izpratne par galvenajām grupas un komandas atšķirībām, komandas vadīšanu, komandas dalībnieku motivēšanu un līdera lomu šajos procesos. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par konfliktu rašanos komandā un to risināšanu.
• Prasmes – veidot komandu, ņemot vērā katra indivīda personību un tā lomu komandā. Prasmes vadīt komandu un izvēlēties efektīvākās metodes komandas dalībnieku motivēšanai, kā arī konstruktīvi risināt konfliktu komandā. Attīstīta spēja komunicēt, prezentēt un pārliecināt. Prasmes organizēt komandas saliedēšanas treniņus.
• Kompetence – pielietojot zināšanas un praktiskās prasmes veidot komandu, to vadīt un motivēt, kā arī konstruktīvi risināt konfliktus tās iekšienē. Būs izpratne par darbu komandā un komandas pieeju, par savu lomu un vietu komandā, savām priekšrocībām un trūkumiem darbojoties komandā vai to vadot.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Komandas jēdziens, būtība. Pirmatnējās komandas. Darba dalīšanas principi vēsturiskā aspektā un mūsdienās.
2 Faktori, kas veido efektīvu komandu un jaunas pieejas komandas darbam.
3 Komandas attīstības stadijas (pēc B. Tuckman).
4 Belbina lomu raksturojums. Lomas nozīme uzdevumu izpildē.
5 Tipiskākie konflikti starp lomām.
6 Komandu veidi mūsdienās. Izaicinājumi ar kādiem jāsaskaras vadītājam vadot mūsdienu komandas.
7 Komandas mērķi, to nospraušana. Lēmumu pieņemšanas process komandā. Komandas diskusijas.
8 Komandas dalībnieku potenciāla aktivizēšana. „Komandas gara” uzturēšana.
9 Komplementāras komandas veidošana – PAEI modelis.
10 Uzņēmuma dzīves cikls un PAEI modelis.
11 Komandas saliedēšanas treniņi, to organizēšana.
12 Līderības jēdziena raksturojums. Līdera loma un nozīme komandā, menedžeris kā līderis. Solo līderis un komandas līderis
13 Komandas līdera kompetence: specialitātē, izvēloties metodi, sociālā, personiskā. Kā cilvēki kļūst par līderiem.
14 Vispārējā un īpašā motivācija. Pašmotivācija. Citu motivēšana. Vadītāja loma darbinieku motivācijas veicināšanā.
15 „Motivēta” uzņēmuma veidošana. Motivēšanas koncepcijas izstrāde. Cilvēku motivēšana pārmaiņu laikā.
16 Konflikti komandā, to rašanās un risināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no pārbaudes darbos, seminārnodarbībā un par līdzdalību un aktivitāti praktiskajās nodarbībās saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. pārbaudes darbos – 40p., seminārnodarbībā – 50 p. un līdzdalība un aktivitāte – 10 p.
10 punkti veido ieskaites atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Adizes I. Leading the Leaders: how to enrich your style of management and handle people whose style is different from yours. Santa Barbara, California: The Adizes Institute Publishing, 2004.
2. Belbins M.R. Komandu lomas darbavietā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009.
3. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Jelgava: Izdevniecības nams TRĪS. 2007. 351 lpp.

Papildliteratūra

1. Efektīva komunikācija. Grāmatu sērija „Harvard business review on”. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006.
2. Herolds D. M., Fedors, D. B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Līderības stratēģija, kas patiešām strādā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
3. Kovejs S. R. Sāc ar svarīgāko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa psiholoģija. Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite", ISSN 1691-3183. (Pieejams arī: http://www.biznesapsihologija.lv/2010/items/aprilis-maijs-2010.html)
2. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par līderību un vadīšanu. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)
3. Laikraksts Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu un vadītāju viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss (C daļa) EF akadēmiskās bakalaura izglītības studiju programmas „Ekonomika” visu apakšprogrammu studentiem.
Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) EF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem.