Kursa kods VadZ3016

Kredītpunkti 2

Organizāciju kultūra

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par organizāciju kultūras specifiku, to ietekmējošiem faktoriem, tās attīstības procesu un vadību. Rezultātā tiks apgūta prasme izvērtēt un veidot organizācijas iekšējo vidi, atbilstoši klientu vajadzībām, izpratne par organizāciju kultūru ietekmējošiem faktoriem un ar kultūru saistītiem procesiem organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par organizāciju kultūras veidošanas pamatprincipiem, tipoloģiju, līmeņiem un pētīšanas metodoloģiju; par organizāciju kultūras vadīšanu un to ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem faktoriem;
prasmes novērtēt un veidot organizācijas iekšējo vidi atbilstoši klientu vajadzībām;
kompetence: izstrādāt, ieviest un vadīt organizācijas kultūru; veidot un uzturēt organizācijas tēlu; organizēt darbinieku motivācijas sistēmu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizācijas jēdziens un tipoloģija.
2 Organizācijas kultūras jēdziens un tipoloģija.
3 Organizācijas kultūras jēdziens un tipoloģija.
4 Organizācijas kultūras pētīšanas un novērtēšanas metodes un instrumentārijs.
5 Organizācijas kultūru ietekmējošie ārējās vides faktori.
6 Organizācijas tēls un reputācija.
7 Organizācijas kultūras redzamā daļa.
8 Organizācijas kultūras redzamā daļa.
9 Organizācijas kultūras neredzamā daļa.
10 Organizācijas kultūras neredzamā daļa.
11 Organizācijas ētika un ētikas kodekss.
12 Laika un telpas izpratneorganizāciju kultūrā.
13 Tehnoloģijas, to ietekme uz organizācijas kultūru.
14 Organizācijas kultūra un personāls. Organizācijas kultūras vadības specifika.
15 Organizāciju kultūras attīstība un pārmaiņu process. Kultūras novērtēšana.
16 Organizāciju kultūras teorijas attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija - 30%; nodarbību apmeklējums- 20%; ieskaite vai ieskaite ar atzīmi (pēc studiju plāna) - 50%.

Pamatliteratūra

1. Barets R. Vērtīborientētas organizācijas izveide. Rīga: Domas Spēks, 2008. 227 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra. Rīga: Jumava, 2009. 182 lpp.
3. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.Ir LLU FB (34 eks.)
4. Trompenaars F., Woolliams P. Business Across Cultures. Padstow, Cornwall: T.J.International Ltd, 2003. 362 p.[Pieejama SZF Metodiskajā kabinetā]

Papildliteratūra

1. Lewis J. Cultural Studies. London: SAGE Publications, 2002. 492 p.
2. Организационная культура. Москва: Экзамен, 2006. 653 c.
3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. Москва и др.: Питер, 2007. 330 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagons Industry, 2010.- ISSN: 1407- 2041.
2. European Journal of Work & Organizational Psychology: The official journal of the European Association of Work and Organizational Psychology. 2009.- ISSN: 1464 - 0643. Print ISSN: 1359-432X
3. Organizational Culture. Family Business Experts. [tiešaiste].[skatīts 19.01.2011.] Pieejams: http://www.family-business-experts.com/family-business-experts.html

Piezīmes

LLU visu fakultāšu studentiem un maģistrantiem obligātās vai brīvās izvēles studiju kurss rudens semestrī.