Kursa kods VadZ3015

Kredītpunkti 4

Menedžments

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Students iegūst pamatzināšanas par dažādu organizāciju vadīšanas un pārveides procesiem, par vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā un par dažādu menedžmenta pieeju pielietojumu realizējot menedžmenta funkcijas organizācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par menedžmentu publiskā un privātā sektora organizācijās, vadīšanas stiliem un organizāciju vadību pārmaiņu laikā.(Kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās)
Prasmes argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām, patstāvīgi veikt plānošanu, un veidot komunikāciju organizācijā. (Kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās)
Kompetence patstāvīgi analizēt dažādas menedžmenta pieejas un situācijas, patstāvīgi pieņemt lēmumus par resursu vadību publiskā un privātā sektora organizācijās. (Kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīzes nodarbībās, eksāmens)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Menedžmenta būtība un nozīme publiskajā un privātajā sektorā.
2. Menedžeris un vadītājs. Menedžera lomas.
3. Organizācija. Organizācijas vides izpratne.
4. Menedžmenta teoriju attīstība. Klasiskā menedžmenta teorija.
5. Cilvēku uzvedības teorijas. Kvantitatīvās teorijas.
6. Integrētās menedžmenta teorijas. Modernās menedžmenta teorijas.
7. Eiroamerikāniskā un Japānas menedžmenta īpatnības.
8. Vadītājs un autoritāte. Līderis organizācijā. vadības stili.
9. Vara tās izpausmes veidi. Manipulēšana.
10. .Komunikācijas procesi organizācijās. Plānošanas būtība.
11. Organizēšana un koordinēšana.
12. Kontroles funkcijas un loma menedžmentā.
13. Motivācija un mūsdienu motivēšanas metodes. Motivēšana publiskā sektora organizācijās.
14. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Publiskā un privātā sektora specifika.
15. Pārmaiņu vadība.
16. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu.
Semināru/ praktisko darbu tēmas:
1. Menedžeris un vadītājs privātajā un publiskajā sektora organizācijās. (2h)
2. Sistēmpieeja organizācijas vides raksturošanā. (2h)
3. Menedžmenta teorijas. Diskusijas, situāciju analīzes (6h)
4. Eiroamerikāniskā un Japānas menedžmenta modelis, alternatīvo modeļu veidošana. (1h)
5. 1.Kontroldarbs
6. Vadīšanas stilu analīze.(2h)
7. Vadītāja uzdevumi.(2h)
8. 2.Kontroldarbs
9. Laika plānošana, darba plānošana, resursu plānošana. (4h)
10. Diskusija par komunikācijas kļūdām. (2h)
11. Kontroles iezīmes publiskā un privātā sektora organizācijās. (2h)
12. 3. Kontroldarbs
13. Motivēšanas veidi reālos publiskā un privātā sektora uzņēmumos.(2h)
14. Pārmaiņu vadības nepieciešamība: konkrētu situāciju analīze.(2h)
15. Lēmumu pieņemšanas metožu pielietojums
16. 4. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Kontroldarbi (tiem paredzētajā laikā) 40 punkti
Eksāmens tam paredzētajā laikā 60 punkti
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzdevumi un paškontroles tests e-studijās iesūtāmi saskaņā ar studiju grafiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.

Pamatliteratūra

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp. 2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp. 3. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp. 4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000. 254 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BAT, 2005. 295 lpp 2. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Divdesmit viena ideja menedžeriem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 210 lpp. 3. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga: BAT , 2004. 230 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls, Rīga: Saimnieks LV. ISSN 1691-1598 Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/ 2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālajai bakalaura studiju programmai „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” un obligātais studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmai un „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.