Kursa kods VadZ3003

Kredītpunkti 2

Personāla vadība

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa anotācija

Uzņēmuma personālvadības sistēmas pārskats, personālvadības pamatjēdzieni, personāla lietvedība vakanto amatu nokomplektēšanā, darba līgumu jautājumos, darbinieku motivēšanas, sodīšnas un apbalvošanas mehānismi, darba kompensācijas mehānismi, personāla mācības un darbā ievadīšanas process.

Kursa saturs(kalendārs)

1 ievads personālvadībā,jēdzieni, definīcijas personālvadības attīstības posmi,
2 personāla piesaistīšanas process
3 personāla atlases process
4 vakanto darba vietu reklamēšanas iespējas, paņēmieni
5 Cv veidi un noformēšana, motivācijas vēstule
6 darba pieteikuma veidlapas
7 Dokumentu atlases un apstrādes paņēmieni un metodes
8 Intervija
9 Atlases testi
10 Atteikums neatbilstošiem pretendentiem
11 Darbā ievadīšanas process, būtība, paņēmieni
12 Darba līgumi
13 Darbinieku motivēšana, apbalvošana, kontrole
14 Mācības, loma, nepieciešamība
15 Darba likumdošana
16 Darba kompesēšanas mehānismi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

CV, Motivācijas v,Referāts

Pamatliteratūra

1. Fry, Ron Unific. [ The great big book of personal productivity Latviešu val. ]Radošas personības rokasgrāmata / Rons Frajs 215lpp
2. Bokums, Zigfrīd Personālvadības rokasgrāmata / Zigfrīds Bokums, Ilgvars Forands.Rīga : Kamene, 2000-141 lpp.
3. Forands, Ilgvars. Personālvadība / Ilgvars Forands.Rīga : Biznesa augstskola Turība, 1999-68 lpp.
4. Vorančuka I. Personāla vadība. Rīga: LU 2001- 320lpp
5.Vīksna A. Personāla vadība. Rīga: Jumava 1999- 120 lpp

Papildliteratūra

1. Zinības vadītājam / Andris Klauss.Rīga : Preses nams, 2002-560 lpp.
2. Vadīšana + vadītājs [augstskolu studentiem un maģistrantiem, kuri apgūst studiju kursu "Menedžments"]
3. Vadīšana (Menedžments) Konsp. māc. grām. maģistrantiem, stud. un praktiķiem
Izdevums 2. papild. izd.Rīga Aut. izd. 1996
4. PraudeV.,Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote,1996-409lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Avīze "Diena"
2. Žurnāls "Kapitāls"
3. Laikraksts "Dienas Bizness"

Piezīmes

B vai C daļas kurss LLU visu fakultāšu bakalaura programmas studentiem 6. semestrī.