Kursa kods VadZ2047

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Kursa anotācija

Students apgūst nepieciešanās zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, orientējas uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vidē. Prot izvērtēt uzņēmējdarbību, atklāt un analizēt uzņēmējdarbības riskus. Prot rīkoties ar uzņēmējdarbības resursiem un izprot inovāciju nozīmi uzņēmējdarbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – zina un izprot uzņēmējdarbības būtību, jēdzienus, uzņēmuma struktūru un organizācijas funkcijas.
• Prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju par uzņēmējdarbību; spēj ņemt dalību uzņēmuma mērķu noteikšanā, spēja atbildīgi organizēt darbu uzņēmumā.
• Vispārīgās prasmes – spēj vispārīgi izskaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību; spēj vispārīgi pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus
• Kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmējdarbību un iespējas, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības būtība.
2. Uzņēmējdarbības klasifikācija.
3. Uzņēmumu veidi.
4. Uzņēmējdarbības formas.
5. Komercdarbības formas.
6. Uzņēmējdarbības vide.
7. Uzņēmējdarbības funkcijas.
8. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība.
9. Uzņēmuma dzīves cikls.
10. Uzņēmējdarbības uzsākšana, uzņēmuma dibināšana.
11. Uzņēmumu reorganizēšana, maksātnespēja.
12. Riska faktors uzņēmējdarbībā.
13. Inovācijas uzņēmējdarbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni, būtība, uzņēmējdarbības vide – tests;
Uzņēmējdarbības veidi, komercdarbība – kontroldarbs;
Uzņēmējdarbības praktiskie darbi – praktiskie darbi;
Produkta vai pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana, inovāciju iespējas – patstāvīgais darbs ar prezentāciju;
Visas tēmas – eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas testiem un eksāmenam, izstrādā praktiskos darbus un patstāvīgo darbu. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 100. 10 punkti veido eksāmena atzīmi 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni, būtība, uzņēmējdarbības vide – 12 punkti;
Uzņēmējdarbības veidi, komercdarbība – 12 punkti;
Uzņēmējdarbības praktiskie darbi – 12 punkti;
Produkta vai pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana, inovāciju iespējas – 14 punkti;
Visas tēmas – 50 punkti.

Pamatliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Komerclikums: 13.04.2000. LR likums ("LV", 158/3160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
4. Maksātnespējas likums: 26.07.2010. LR likums ("LV", 124 (4316), 06.08.2010.) [stājas spēkā 01.11.2010.] ar grozījumiem

Papildliteratūra

1. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
2. Gerber M. E. Uzņēmējdarbības meistarība: ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. [no angļu valodas tulkojis M.Garbers]. [Jelgava]: Zoldnera izdevniecība, 2013. 219 lpp.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
4. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

Piezīmes

Nozares studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma “Komeczinības”