Kursa kods VadZ2019

Kredītpunkti 2

Biznesa etiķete

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti izpratīs etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī gūs ieskatu lietišķās etiķetes pamatjautājumos. Tiks apgūtas pareizas etiķetes sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas, it īpaši starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par etiķetes jēdzienu, tās vēsturisko attīstību, kā arī etiķetes veidiem. Studentiem veidojas izpratne par lietišķo etiķeti un tās normām, kognitīvas un selektīvas zināšanas par starptautisko lietišķo etiķeti.
Prasmes – pārzina un prot pielietot lietišķās komunikācijas un uzvedības pamatprincipus sasveicinoties, piedaloties lietišķās sarunās, organizējot lietišķus pasākumus, prezentējot savas idejas un darba rezultātus.
Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, kas paplašina redzesloku un vairo pašpārliecinātību lietišķā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Etiķetes jēdziens, būtība, nozīme un vēsturiskā attīstība.
2 Lietišķā komunikācija. Pirmais iespaids. Sasveicināšanās un iepazīšanās.
3 Lietišķo sarunu būtība un veidi.
4 Gatavošanās lietišķām sarunām un lietišķo sarunu process.
5 Mazas sakaru veidošanas lietišķās sarunas.
6 Lietišķās telefonsarunas un balss pastkastītes lietošana. Lietišķā sarakste. Netiķete.
7 Uzvedība sabiedrībā. Ofisa etiķete. Ētikas kodekss.
8 Etiķetes atribūti.
9 Lietišķā apģērba kodekss.
10 Galda kultūra.
11 Sagatavošanās prezentācijai un prezentācijas veidošana.
12 Prezentāciju runas konspekti, manuskripti, piezīmes. Oratormākslas pamati.
13 Uzstāšanās un diskusijā biežāk uzdotie jautājumi.
14 Neverbālā saskarsme kā lietišķās etiķetes sastāvdaļa.
15 Biznesa etiķetes īpatnības Eiropā.
16 Biznesa etiķetes īpatnības Āzijā, Amerikā un Āfrikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no pārbaudes darbos, seminārnodarbībā un par līdzdalību un aktivitāti praktiskajās nodarbībās saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. pārbaudes darbos - 40 p., seminārnodarbībā - 50 p. un līdzdalība un aktivitāte – 10 p. Iegūto punktu skaitu piekārto 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Breidberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
3. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds. 2011.
4. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2009.

Papildliteratūra

1. Efektīva komunikācija. Grāmatu sērija „Harvard business review on”. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006.
2. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
3. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa psiholoģija. Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite", ISSN 1691-3183. (Pieejams arī: http://www.biznesapsihologija.lv/2010/items/aprilis-maijs-2010.html)
2. Kapitāls tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Izvēles studiju kurss 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Komerczinības” studentiem.