Kursa kods VadZ2004

Kredītpunkti 2

Vadīšanas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti attīsta vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences, domāšanas veidu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
• prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku;
• kompetence sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt praktiskus pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2 Vadīšanas teorijas, to attīstība.
3 Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas kultūra.
4 Vadītājs. Vadītāja personības raksturojums.
5 Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
6 Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis.
7 Plānošana, būtība un veidi.
8 Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process.
9 Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā. Darba vides drošības kontroles vadīšana.
10 Motivēšana un motivācijas teorijas.
11 Komunikācijas būtība uzņēmumos.
12 Personāla vadība.
13 Komandas veidošanas principi un vadība.
14 Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
15 Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla.
16 Laika un stresa menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1.kontroldarbs: 25 punkti
• 2. kontroldarbs: 25 punkti
• Patstāvīgais darbs: 25 punkti
• Eksāmens: 25 punkti.
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Ivans U., Ruskule S. (sast.) Vadīšanas pamati. Malnava:, 2006. 502 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 2001. 509 lpp.
3. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF, 2007. 214 lpp.
4. Daft R.L , Kendrick M, Vershinina N. Management. Australia: South-Western/Cengage Learning, 2010. 856 p.

Papildliteratūra

1. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp.
2. Eiders Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID, 2008. 186 lpp.
3. Krauze D. G . Karamāksla menedžeriem. Rīga: ZvaigzneABC, 2011. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265.

Piezīmes

Obligāts kurss PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studijām.