Kursa kods VadZ1021

Kredītpunkti 2

Biznesa ētika, etiķete

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti izpratīs ētikas un etiķetes nozīmi oficiālo un privāto personu savstarpējā saskarsmē, kā arī gūs ieskatu biznesa ētikas un lietišķās etiķetes pamatjautājumos. Tiks apgūtas pareizas sabiedrībā pieņemtās labās uzvedības normas, īpaši akcentējot šo normu atšķirības starptautiskā mērogā, un veidota izpratne par uzvedības kultūras nozīmi, kas atvieglo un sekmē savstarpējo sadarbību. Kursā iegūtās zināšanas palīdzēs veidot pozitīvu un sociāli atbildīgu savas organizācijas tēlu, kas savukārt vairo klientu uzticību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – par ētikas un etiķetes būtību, to vēsturisko attīstību, kā arī ētikas un etiķetes veidiem. Studentam veidojas izpratne par biznesa ētiku un lietišķo etiķeti Latvijas un starptautiskā kontekstā, kā arī veidojas zināšanas par ētikas un etiķetes būtību un nozīmi biznesa vidē;
• prasmes – pārzināt un prast pielietot biznesa ētikas un lietišķās komunikācijas, un uzvedības pamatprincipus uzņēmējdarbībā - sasveicinoties, piedaloties lietišķās sarunās, organizējot lietišķus pasākumus. Students spēs atklāt, ieraudzīt un analizēt ētikas jautājumus savā profesionālajā darbā un sabiedrībā, risināt ētisko aspektu un etiķetes problēmas, dilemmas un to cēloņus; veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un neētisku rīcību;
• kompetence – iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantot uzņēmuma ētiskas darbības veidošanā un biznesa etiķetes principu ievērošanā uzņēmējdarbības vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ētikas būtība un nozīme biznesā.
2 Ētikas virzieni un darbības joma.
3 Darba un profesionālā ētika. Ētikas kodeksi.
4 Biznesa ētikas pamatprincipi.
5 Komunikācijas ētika.
6 Valsts loma ētiskas uzņēmējdarbības regulēšanā.
7 Mūsdienu pasaules jaunie ētikas izaicinājumi. Informācija un vara. Personība un brīvība.
8 Etiķetes būtība un nozīme biznesā. Etiķetes veidi un to pielietojums.
9 Lietišķā komunikācija. Pirmais iespaids. Sasveicināšanās un iepazīšanās.
10 Lietišķās telefonsarunas un sarakstes. Netiķete.
11 Ofisa etiķete. Biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā etiķetē.
12 Etiķetes atribūti.
13 Apģērbs lietišķajā etiķetē.
14 Galda kultūra lietišķajā etiķetē.
15 Sagatavošanās prezentācijai un prezentācijas veidošana. Oratormākslas pamati.

16 Starptautiskā lietišķā etiķete.

Prasības kredītpunktu iegūšanai


Akumulējošais vērtējums- ieskaite ar atzīmi, studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem:
• 2 rakstiskie kontroldarbi: 30 punkti, • patstāvīgie darbi: 50 punkti, • praktisko nodarbību uzdevumi: 15 punkti, • par līdzdalību un aktivitāti nodarbībās: 5 punkti.Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes 1 balli. Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā

Pamatliteratūra

Laurinkari J. Biznesa ētika. Rīga: Petrovskis un Ko, 2011. 99 lpp.
2. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009. 163 lpp.
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp. 2005.g., 2007.g.

Papildliteratūra

1.Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011. 271 lpp.
2.Brūss I.D., Pārksa D. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienasgrāmata, 2011. 431 lpp.
3. Bridžiss D. Džentelmeņa rokasgrāmata. Mūsdienīgi pieklājīgas uzvedības likumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Biznesa psiholoģija". Rīga: izdevējs biedrība "Saules Bite". ISSN 1691-3183. Pieejams arī: http://biznesapsihologija.lv/lv/arhivs/.
2. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals.
3. Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija. Pieejams: http://www.biznesam.lv.

Piezīmes

Nozares studiju kursi (B2) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem, pilna laika studiju 1.semestrī un nepilna laika studiju 2.semestrī.