Kursa kods TraZ4060

Kredītpunkti 2

Automobiļu un motoru teorija II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā. Automobiļu dinamiskuma, degvielas ekonomijas, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteikšana, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, izmantojama arī dažādu transporta nozares inženiertehnisko speciālistu praktiskajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par iekšdedzes motoru cikliem, motoru darba parametriem un motoru izmēģināšanu.
• Spējas. Studenti spēj izmantot iegūtās zināšanas, veicot motora termodinamisko aprēķinu un izvērtējot motora efektivitāti. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem saistībā ar motora parametru izmaiņām.
• Kompetence. Students spēj definēt un analizēt motora pamatparametru izmaiņas iemeslus, pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kāpuma pārvarēšana. Automobiļa brīvskrējiens. Brīvskrējiena eksperimentālā izpēte.
2 Motora un transmisijas ietekme uz automobiļa dinamiskajām īpašībām, to eksperimentāla noteikšana.
3 Automobiļa bremzēšana. Bremzēšanas īpašības raksturojošie parametri.
4 Bremzēšanas parametru normēšana un noteikšana.
5 Spēku izmaiņa bremzēšanas procesā. Bremzēšanas parametru izmaiņa atkarībā no konstrukcijas.
6 Automobiļa vadāmība. Automobiļa kustības kinemātika pagriezienā ar nedeformējamām riepām.
7 Uz automobili pagriezienā darbojošies spēki. Sānnovirzes jēdziens.
8 Automobiļa kustība pagriezienā ar defoermējamiem riteņiem.
9 Autovilciena kustības kinemātika pagriezienā.
10 Autovilciena kustība pagriezienā atkarībā no ģeometriskajiem izmēriem.
11 Automobiļa stabilitāte un noturība. Automobiļa garenstabilitāte un garennoturība.
12 Automobiļa šķērssabilitāte un škērsnoturība.
13 Pagriežamības noteikšanas eksperimentālās metodes.
14 Automobiļa gaitas laidenums. Atsperotās masas. Atsperu raksturlielumi.
15 Automobilis kā svārstību sistēma.
16 Automobiļa degvielas izlietojuma ekonomiskums. Degvielas ekonomiskuma noteikšanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem 8 laboratorijas darbiem, 6 mājas darbiem un 2 uzrakstītiem kontroldarbiem. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Wong J.Y. Theory of Ground Vehicles. 3rd ed. USA: John Willey & Sons, INC., 2008. 592 p. 2. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 S. 3. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU 2007. 54 lpp. 4. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.

Papildliteratūra

1. Gerigk P. und andere. Kraftfahrzeugtechnik Tabellenbuch. Deuchland: Westermann, 2007. 465 S. 2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p. 3. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.

Piezīmes

Obl. TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports.