Kursa kods TraZ4057

Kredītpunkti 3

Automobiļu un motoru teorija I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

TraZ4051, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studenti iepazīsies ar iekšdedzes motoru teorētiskajiem cikliem, tos raksturojošiem parametriem. Studenti apgūs īsteno procesu teorētiskos pamatus, motorus raksturojošos parametrus, motora mehānismu un sistēmu teoriju un aprēķinus, motoru raksturlīknes, motoru attīstības tendences, iekšdedzes motora termodinamiskos aprēķinus, kā arī iepazīsies ar motoru izmēģināšanas metodiku un aparatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par iekšdedzes motoru cikliem, motoru darba parametriem un motoru izmēģināšanu.
• Spējas. Studenti spēj izmantot iegūtās zināšanas, veicot motora termodinamisko aprēķinu un izvērtējot motora efektivitāti. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem saistībā ar motora parametru izmaiņām.
• Kompetence. Students spēj definēt un analizēt motora pamatparametru izmaiņas iemeslus, pamatot pieņemtos lēmumus un integrēt citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Motora darbības ideālie un mehāniskie cikli. Indikatora diagrammas. Otto un dīzeļmotoru diagrammu salīdzinājums.
2 Indicētā un efektīvā jauda, mehānisko zudumu jauda, lietderības koeficienti. Pildījuma koeficients.
3 Gaisa pāruma koeficients, tā ietekme uz jaudas un ekonomiskiem rādītājiem.
4 Degmaisījuma sagatavošanas paņēmieni dīzeļmotorā un degkameru formas. Saspiedes process un kompresijas pakāpe.
5 Sadedzes process Otto motorā. Sadedzes process dīzeļmotorā. Izpletes un izplūdes process.
6 Motora termodinamiskais aprēķins. Aprēķina izejas dati. Jaudas un griezes momenta aprēķins, siltuma bilance.
7 Motora izmēģināšanas metodika un iekārtas. Indicētās jaudas noteikšanas paņēmieni. Efektīvās jaudas noteikšana.
8 Motora regulēšanas raksturlīkne un ātruma raksturlīkne. Dīzeļmotora raksturlīkne darbā ar regulatoru.
9 Motora slodzes raksturlīknes. Mehāniskais lietderības koeficients. Degvielas īpatpatēriņš.
10 Automobiļa ekspluatācijas īpašības, to klasifikācija. Automobiļa kustība un spēki, kas darbojas uz automobili.
11 Motors – kustības enerģijas avots. Automobiļa enerģijas zudumi, lietderības koeficienti.
12 Riteņa rādiusi. Automobiļa kustības ātrums. Vilces spēks uz dzenošajiem riteņiem.
13 Riteņa ritēšana un rites pretestība. Saķeres koeficients. Kustības iespējamības nosacījums.
14 Automobiļa dažādi pretestības veidi. Automobiļu tipiskie kustības režīmi.
15 Automobiļa vilces dinamiku raksturojošie parametri. Vilces bilance. Jaudas bilance.
16 Automobiļa dinamiskais raksturojums. Automobiļa dinamiskais faktors un ieskriešanās dinamika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem laboratorijas darbiem, mājas darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Šmigins R. Iekšdedzes motoru teorija. Jelgava: LLU, 2008. 179 lpp. 2. Šmigins R. Motoru izmēģināšana: Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp. 3. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU 2007. 54 lpp. 4. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.

Papildliteratūra

1. Двигатели внутреннего сгорания. Под ред. В.Н. Луканина. В 3 кн. Москва: Высшая школа, 1995. 2. Wong J.Y. Theory of Ground Vehicles. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons, 2008. 560 p. 3. Renner. G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 S.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskai studiju proggrammai "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.