Kursa kods TraZ4055

Kredītpunkti 2

Ekspertu komercdarbība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Dace Rotgalve-Birziete

Mg. paed.

Kursa anotācija

Šis kurss iepazīstina studentus ar autotransporta servisa uzņēmumu funkcionēšanas būtību, to ekonomiku, tās kategorijām un elementu specifiku servisa uzņēmumos. Students gūst izpratni par autotransporta servisa uzņēmumu organizāciju un vadību. Tiek apgūtas metodes un iemaņas organizēt uzņēmējdarbību autotransporta sektorā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par autotransporta servisa uzņēmumu komercdarbības uzsākšanu un to ekonomiskās darbības principiem, kā arī mārketinga kompleksa pielietošanu autotransporta tirgus sektorā;
• prasmes - aprēķināt un analizēt autotransporta servisa uzņēmumu ekonomiskos rādītājus un pielietot mārketinga principus autotransporta pakalpojumu tirgū;
• kompetence - novērtēt un salīdzināt autotransporta servisa uzņēmumu ekonomisko darbību un konkurētspēju autotransporta paklpojumu tirgus sektorā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgus ekonomikas principi un autotransports.
2 Autotransporta servisa uzņēmuma struktūra un darbības princips.
3 Darba samaksa autotransporta uzņēmumos.
4 Izdevumi autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos.
5 Tarifi autotransportā.
6 Autotransporta un traktortehnikas uzņēmumu finansu rādītāji.
7 Nodokļi un nodevas autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos.
8 Ekspertu komercdarbība un to ietekmējošie faktori.
9 Ekspertu komercdarbības vide un tās novērtējums.
10 Autotransporta un traktortehnikas uzņēmumu tipi un to raksturojums.
11 Vadīšanas pamati autotransporta un traktortehnikas uzņēmumos.
12 Transportlīdzekļu un traktortehnikas ražotājfirmas un izplatītājfirmas.
13 Mārketinga pasākumu komplekss ekspertu pakalpojumiem.
14 Jaunu automobiļu un traktortehnikas tirdzniecība.
15 Lietotu automobiļu, traktortehnikas un numurēto agregātu tirdzniecība.
16 Tirgzinības vadības process un plānošana ekspertu komercdarbībai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskatīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D., Kunkule D. Tirgzinība autotransportā. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
2. Birzietis G., Kunkule D. Transporta ekonomika. Jelgava: LLU, 2007. 81 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
4. Uzņēmuma autotransports: darba apstākļi un noteikumi, grāmatvedības un dokumentu noformēšanas problēmas. Rīga: SIA "Mamuts", 2007. 1.sēj. 351 lpp., 2.sēj. 336 lpp. Sērija: Grāmatvedības prakse.

Papildliteratūra

1. Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 112 lpp.
2. Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2., 3. grāmata. Rīga: SIA Beno Prese, 2004. 96 lpp.
3. Blaits Dž. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 284 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena. ISSN 1407-1290. Laikraksta "Diena" pielikums" – Saeimā, Ministru Kabinetā".
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts: valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0405. Pieejams: http://www.vestnesis.lv/
3. Dienas Bizness.: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts.