Kursa kods TraZ4054

Kredītpunkti 3

Mašīnu ekspertīze II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

studenti apgūst transportlīdzekļa pieņemšans, apskates un defektēšanas īpašības, transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu fotografēšanas noteikumus. Transportlīdzekļa vērtības noteikšana. Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuras saistītas ar transportlīdzekļu un to iekārtu, agregātu, mezglu un detaļu lūzumiem, atteicēm, kuru cēlonis nav ceļu satiksmes negadījums. Studiju kursā tiek apgūtas automobiļu dinamiskuma, degvielas ekonomijas, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteik.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: sauszemes transportlīdzekļu vērtības un remonta izmaksu noteikšanā, spēj vērtēt automobiļu dinamiskās īpašības, prasmīgi izmantojot dažādas aprēķinu un izvērtēšanas metodes.
• Prasmes: spēj noteikt sauszemes transportlīdzekļu vērtību un aprēķināt remonta izmaksas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai citu atteiču gadījumos, izmanto apgūtos teorētiskos pamatus un likumsakarības, veicot praktiskus automobiļa ekspluatācijas parametru aprēķinus
• Kompetence: iegūtās zināšanas dod iespēju individuāli aprēķināt bojāta sauszemes transportlīdzekļa vērtību un patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus, kas saistīti ar spēkratu atjaunošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Transportlīdzekļa pieņemšanas dokumentācija, apskates protokols.
2 Vērtības noteikšanas metodes, izmantojot LTAB.
3 Transportlīdzekļa pilnīgā defektēšana.
4 Transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu, agregātu, mezglu fotografēšanas noteikumi.
5 Transportlīdzekļa vērtēšanas noteikumi.
6 Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuru izpildes nepieciešamības cēlonis nav CSN.
7 Antikvēro transportlīdzekļu vērtēšana.
8 Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remotndarbu kalkulācija.
9 Nedatorizētā un datorizētā virsbūves remonta aprēķināšanas metode.
10 Transportlīdzekļa pieņemšanas apstākļi, pasūtījuma izmaksu kalkulācija.
11 Spēkratu kustības ātrums. Vilces spēks uz dzenošajiem riteņiem.
12 Saķeres koeficients. Rites pretestības koeficients.
13 Uz automobili kustībā darbojošās pretestības Automobiļa dinamiskais raksturojums.
14 Spēkratu bremzēšanas īpašības raksturojošie parametri. Konstrukcijas un ekspluatācijas parametru ietekme uz bremzēšanas
15 Spēkratu vadāmība. Spēkratu sānnovirze un pagriežamība.
16 Spēkratu stabilitāte un noturība. Spēkratu teorijas pielietojums ekspertīzē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgie un laboratorijas darbi;
- izstrādāti un aizstāvēti mājas darbi;
- sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ковалёв А.П. и др. Оценка стоимости машин и оборудования. Москва.: Интерреклама, 2003.
2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург. 2006. 478 c.
3. Renner. G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005.
4. Berjoza D. Automobiļu teorija: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.

Papildliteratūra

1. Gerigk P. and others. Kraftfahrzeugtechnik. Berlin: Westermann, 2006.
2. Харазов А.М, Гернер В.С., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования тягово – экономичесских показателей автомобилей.- Москва, Высшая школа, 1990.
3. Aivars A. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. ISSN 1407-0952
2. Autotuning: Leben fũr Leistung. Mũnchen: Delius Klasing Verlag GmbH. sēj.
3. За рулем. Москва: За рулем., 1928 - ISSN 0321-4249.

Piezīmes

Oblig.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts studentiem.