Kursa kods TraZ4044

Kredītpunkti 3

Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Žanis Jesko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst ar spēkratu apkalpošanu un remontu saistītos jēdzienus, tehnoloģijas un metodes. Paralēli automobiļu tehniskās apkalpošanas un atjaunošanas problēmu izzināšanai tiek apskatītas arī traktortehnikas un lauksaimniecības mašīnu apkalpošanas, diagnostikas un remonta tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēkratu tehniskās apkalpošanas darbu izpildes specifikā un tehnoloģijā, par spēkrata tehnisko stāvokli raksturojošajiem parametriem un ietekmējošajos faktoros, kā arī tehniskajā apkalpošanā un atjaunošanā izmantojamajām iekārtām.
• Prasmes: novērtēt spēkrata tehnisko stāvokli un veikt tās pilnvērtīgu un korektu diagnostiku.
• Kompetence: pastāvīgi veikt spēkratu tehnisko apkalpošanu un atjaunošanu, izvēlēties šiem darbiem atbilstošas iekārtas, instrumentus un metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Spēkratu ekspluatācijas teorētiskie pamati, pamatjēdzieni, atteikumu klasifikācija.
2 Spēkratu tehniskā stāvokļa izmaiņas likumsakarības.
3 Ritošā sastāva kvalitātes ietekme uz tehnisko ekspluatāciju, ritošā sastāva drošums.
4 Spēkratu darbaspēju informācijas nodrošinājums, informācijas iegūšanas metodes.
5 Spēkratu tehniskā diagnostika, tās jēdziens, tehniskā stāvokļa prognoze un izmaiņas ekspluatācijas laikā.
6 Spēkratu tehnisko stāvokli raksturojošie parametri, diagnostikas parametri, normatīvi, uzdevumi un veidi.
7 Spēkratu diagnosticēšana un diagnozes noteikšana, diagnostikas līdzekļi un to klasifikācija.
8 Motora diagnostikas iekārtas un diagnostika.
9 Spēkratu tehniskā stāvokļa informācijas avoti, to klasifikācija, aktīvie un pasīvie devēji, to konstrukcijas.
10 Spēkratu tehniskās ekspluatācijas normatīvu noteikšanas metodes.
11 Tehniskās apkalpošanas sistēma, operāciju grupēšanas metodes.
12 Spēkratu tehnisko apkopju un tehnisko remontu tehnoloģija. Autotransporta uzņēmumu tipi.
13 Tehniskās apkalpošanas pamatdarbi, spēkratu tīrīšanas, mazgāšanas darbi un to izpildes tehnoloģijas.
14 Speciālo un specializēto automobiļu tehniskā apkalpošana.
15 Spēkratu celšanas un apskates darbi, to izpildes tehnoloģija.
16 Riepu ekspluatācija un remonts, konstrukcijas, apzīmējumi, riepu defekti un remonts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- izstrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi;
- izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi;
- par kavēto lekciju tematiku izstrādāti mājas darbiem.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp.
4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p.
2. Кузнецов Е.С. Техническая эсплуатация автомобилей в США. Мосвка: Транспорт, 1992.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts studentiem.