Kursa kods TraZ4033

Kredītpunkti 2

Pārvadājumi II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā tiek apskatīti pārvadājumu procesa pamatelementi un autotransporta izmantošanas efektivitātes rādītāji. Kursā aplūkotas arī dažādu nozaru galveno kravu veidu pārvadāšanas tehnoloģijas un atbilstošo automobiļu izvēle, kā arī kravu iekraušanas un izkraušanas mehānismi un mašīnas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par transportēšanas procesa pamatelementiem, izmantotajiem transportlīdzekļiem, kravu veidiem, to iekraušanas un uzkraušanas paņēmieniem, kā arī par kravu un pasažieru efektīvu pārvadājumu organizēšanas pamatprincipiem ar autotransportu.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti kravu un pasažieru transportēšanā dažāda veida pārvadājumos.
• Kompetence - spēja izvēlēties piemērotāko autotransportlīdzekli noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Transporta process un tā elementi.
2 Maršruti un to rādītāji kravu pārvadājumos.
3 Maršruti un to rādītāji pasažieru pārvadājumos.
4 Kravu punkti un plūsmas.
5 Pasažieru plūsmas.
6 Kravas, tara un iesaiņojums.
7 Specializētie transportlīdzekļi.
8 Automobiļu ražīgums un transportlīdzekļu izvēles kritēriji.
9 Kravu pārvadājumu organizācija un noteikumi.
10 Kravu pārvadājumi konteineros un uz paliktņiem (paletēm).
11 Kravu iekraušana un izkraušana.
12 Lauksaimniecības kravu pārvadājumi.
13 Rūpniecības un celtniecības kravu pārvadājumi.
14 Plaša patēriņa tirdzniecības kravu pārvadājumi.
15 Kravu pārvadājumi starptautiskos maršrutos.
16 Pasažieru pārvadāšanas transporta sistēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskaitīti praktiskie darbi.
Pārbaudes veids - akumulējošais eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Handbook of Transportation Engineering. Editor Myer Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004.
4. Daganzo C.F.. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.

Papildliteratūra

1. Truslis V.. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J.. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.
3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Москва: «Академия», 2006.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” 7. semestrī pilna laika un 9. semestrī nepilna laika.