Kursa kods TraZ3017

Kredītpunkti 9

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā360

Semināru un praktisko darbu stundu skaits144

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits216

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Žanis Jesko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kvalifikācijas darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju patstāvīgi risināt ar transporta zinātni saistītus jautājumus, izdarīt pamatotus slēdzienus un izvirzīt priekšlikumus. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana parāda absolventa prasmi prezentēt savu darbu publiski, viņa spējas orientēties nozares aktuālos jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēkratu ekspertīzes metodikā un tehnoloģijās; pētījumu organizēšanā, veikšanā, rezultātu noformēšanā un prezentēšanā.
Prasmes: pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas spēkratu ekspertīzes darba veikšanā; pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas inženiertehniska pētījuma veikšanai.
Kompetence: izvēlēties piemērotākās metodes un tehnoloģijas inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā spēkratu ekspertīzes jomā; patstāvīgi veikt inženiertehnisku pētījumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba uzdevuma un metodikas izstrāde un apstiprināšana.
2 Literatūras studijas, pētījuma veikšana.
3 Literatūras studijas, pētījuma veikšana.
4 Literatūras studijas, pētījuma veikšana.
5 Literatūras studijas, pētījuma veikšana.
6 Literatūras apraksta veidošana.
7 Pētījumu rezultātu apkopošana.
8 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.
9 Kvalifikācijas darba noformēšana, iesniegšana recenzentam un sagatavošanās aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalitatīvi sagatavots un noteiktajā termiņā iesniegts kvalifikācijas darbs, kas noformēts atbilstoši pastāvošajām prasībām, saņemta pozitīva atsauksme no darba recenzenta, sekmīgi veikta darba aizstāvēšana Valsts eksaminācijas komisijā.
Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p.
2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург. 2006.
3. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany : Verl. Europa - Lehrmittel, 2007. 688 p.
4. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava, 2007. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Automotive Handbook. 7-th edition. Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007.
2. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Мockba: Транспорт, 1991.
3. Gscheidle R. Tabellenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Haan Gruiten: Europa- Lehrmittel, 2005.
4. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. – Jelgava, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Автомобиль и сервис.[tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru
2. За рулем. Москва: За рулем., 1928 - ISSN 0321-4249.
3. Auto Moto Žurnāls. Nr.1(1995)-Nr. 4 (2003) Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija), 1995-2003. nr. : krās. il. ; 27 cm. + plakāts (1 leaf ; 81 x 54 cm) ISSN 1407-0952.

Piezīmes

Obl.: TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts studentiem.