Kursa kods Soci6011

Kredītpunkti 2

Socioloģija Latvijā

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

author

Maiga Krūzmētra

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu zināšanas par socioloģijas kā zinātnes veidošanos un attīstību Latvijā, nozīmīgākajām pētniecības institūcijām un pētniecības virzieniem, ievērojamākajiem Latvijas sociologiem un viņu starptautisko apriti. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas socioloģijas zinātnes attīstības perspektīvas gan Latvijā, gan starptautiskā kontekstā. Tiek pievērsta uzmanība socioloģijas speciālistu lomai gan akadēmiskajā, gan publiskajā sfērā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – padziļinātas zināšanas par socioloģijas veidošanos un attīstību Latvijā, par nozīmīgākajiem Latvijas sociologiem un viņu devumu sociālo procesu izpētē, par socioloģiskajām organizācijām Latvijā un to pētniecības virzieniem. Prasmes – izvērtēt socioloģijas attīstības priekšnoteikumus un kontekstuālos apstākļus dažādos laika posmos Latvijā; pamatot sociologa lomu publiskajā sfērā sabiedrībā notiekošo procesu analīzē un skaidrošanā, politikas veidošanā un ciešākā sadarbībā ar citām zinātnes jomām Latvijā. Kompetences – spēja saskatīt socioloģijas un citu zinātnes nozaru saskares jomas, identificējot iespējas starpdisciplināriem pētījumiem; spēja izvērtēt un pamatot prioritāros pētniecības virzienus Latvijā ņemot vērā nacionālos kontekstuālos apstākļus un ES uzstādījumus sociālajām zinātnēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Socioloģijas vieta un loma citu sociālo zinātņu vidū Latvijā.
2 Protosocioloģijas periods.
3 Sociālo ideju attīstība Latvijā starpkaru periodā.
4 Socioloģija Latvijā padomju varas periodā: 20. gs. 50. - 80. gadi.
5 Socioloģija Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas: 20. gs. nogale un 21. gs. sākums.
6 Ievērojamākie mūsdienu Latvijas sociologi.
7 Socioloģiskās organizācijas Latvijā: akadēmiskās pētniecības institūcijas.
8 Socioloģiskās organizācijas Latvijā: socioloģisko un mārketinga pētījumu institūcijas.
9 Nozares profesionālās organizācijas un asociācijas.
10 Vieslekcija.
11 Socioloģiskie pētījumi Latvijā Eiropas sociālo zinātņu prioritāšu kontekstā.
12 Latvijas sociologu starptautiskā aprite.
13 Socioloģijas speciālistu sagatavošana un profesionālās pilnveides iespējas.
14 Socioloģijas izaicinājumi un attīstības perspektīvas Latvijā.
15 Socioloģijas perspektīvas Latvijā starptautiskās sadarbības kontekstā.
16 Maģistrantu referātu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējumā tiek ņemts vērā nodarbību apmeklējums (jābūt vismaz 75% auditoriju nodarbību apmeklējumam), visi izpildītie individuālie uzdevumi semināros, aktīva līdzdalība grupu diskusijās, uzrakstīts un auditorijā prezentēts referāts.

Pamatliteratūra

1. Tisenkopfs T. (zin.red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 535 lpp.
2. Tabuns A. (red.) Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998. 277 lpp.
3. European Commission. Emerging trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe. The METRIS report. Brussels: European Commission, 2009. 143 p. Pieejams: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
4. Vilks A. Filozofiskā socioloģija Latvijā. Antoloģija studentiem. Rīga: Drukātava, 2008. 167 lpp.

Papildliteratūra

1. Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: FSI, 2009. 328 313 lpp.
2. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. 639 lpp.
3. Tisenkopfs T., Bela B., Kunda I. (zin.red.) Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga: Zinātne, 2011. 495 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483
2. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157
3. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881

Piezīmes

Obligātais studiju kurss SZF akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.