Kursa kods Soci6003

Kredītpunkti 2

Tautas attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

PolZ5010, Publiskais un nevalstiskais sektors

Soci5014, Attīstības programmas

Soci5042, Sociālā labklājība

Soci6014, Dzīves kvalitātes izpēte

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par tautas attīstības koncepcijas būtību un tās nozīmi dažādās sabiedrības dzīves jomās gan Latvijā, gan pasaules kontekstā. Maģistrantiem tiek veidota izpratne par tautas attīstības koncepcijas pamatprincipu izmantošanas un analīzes iespējām sabiedrībai svarīgu jomu (piemēram, izglītība, nodarbinātība, veselība, vides ilgtspēja, dzimumu līdztiesība, cilvēktiesības, sociālā politika, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, demokrātiska pārvaldība) politikas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par tautas attīstības koncepciju un tās izmantošanu sabiedrībai svarīgu jomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, izpratne par tautas attīstības dimensiju vērtēšanas kritērijiem un indikatoriem – diskusijas semināru laikā.
Prasmes analizēt nozaru attīstības politikas dokumentus, identificēt problēmsituācijas un rast risinājumus, izmantojot nozaru datu bāzes un statistiku lēmumu pamatošanai – diskusijas un uzdevumi semināru laikā.
Kompetence analizēt politikas dokumentus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus nozaru politikas pilnveidei, izmantojot tautas attīstības pieejas principus - individuālais patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Tautas attīstības koncepcija un tautas attīstības mērīšana.
2. Valsts un publiskā sektora loma tautas attīstībā.
3. Demokrātiskas pārvaldības loma tautas attīstībā.
4. Tautas attīstība un cilvēktiesības.
5. Tautas nabadzība un nevienlīdzība.
6. Ilgtspējīga sabiedrības attīstība.
7. Izglītības un nodarbinātības loma tautas attīstībā.
8. Veselība un tautas attīstība.
9. Globalizācijas ietekme uz tautas attīstību.
10. Dzimumu līdztiesība un tautas attīstība.
11. Cilvēkdrošības aspekti tautas attīstībā.
12. Attīstības sadarbība.
Semināru tēmas:
1. Tautas attīstības koncepcijas (diskusija).
2. Tautas attīstības pārskatu analīze (praktiskais uzdevums).
3. Demokrātiskas pārvaldības indikatoru analīze (praktiskais uzdevums).
4. Modernā verdzība un tās izpausmes formas: situācijas analīze Latvijā un pasaulē (praktiskais uzdevums).
5. Nevienlīdzības formas tautas attīstības kontekstā (diskusija).
6. Sabiedrības ietekme uz vidi, ekoloģiskā pēda (praktiskais uzdevums).
7. Izglītība un darba tirgus: izaicinājumi Latvijā un pasaulē (praktiskais uzdevums).
8. Sabiedrības veselība Latvijā (diskusija).
9. Globalizācija un kultūra: UNESCO Pasaules mantojums (diskusija).
10. Cilvēkdrošības aspekti Latvijā un pasaulē (diskusija).
11. Latvijas līdzdalības attīstības sadarbības programmās (praktiskais uzdevums).
12. Individuālā patstāvīgā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- patstāvīgi veikti un semināru laikā prezentēti uzdevumi;
- diskusijas semināru laikā par iepriekš sagatavotām tēmām;
- semestra laikā veikts individuāls patstāvīgais darbs par maģistra darba tēmu sasaistē ar tautas attīstības koncepciju (8-10 lpp.), iesniegts un prezentēts norādītajā laikā.
Uzdevumiem semināru nodarbībās un individuālajam patstāvīgajam darbam jābūt ieskaitītiem un sekmīgi novērtētiem. Maģistrantiem aktīvi jāpiedalās diskusijās un argumentēti jāpauž savs viedoklis.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par semināros apskatāmajām tēmām (gatavošanās diskusijām semināru nodarbībās; praktisko uzdevumu veikšana saistībā ar konkrētām semināru tēmām, iesniegšanai un prezentēšanai nodarbību laikā).
- Individuāls patstāvīgs darbs par maģistra darba tēmu sasaistē ar tautas attīstības koncepciju. Darba apjoms ir 8-10 lpp., tas jāiesniedz norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- semināru laikā prezentētie uzdevumi,
- diskusijas semināru laikā,
- semestra laikā patstāvīgi veikts individuālais darbs (8-10 lpp.), iesniegts un prezentēts norādītajā laikā.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēt savu viedokli.
Uzdevumus vērtē pēc katram no tiem izvirzītajām prasībām. Individuālo patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko kursa sākumā nosaka mācībspēks.

Pamatliteratūra

1. Deneulin S., Shahani L. (eds.) (2009) An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency. Ottawa: Human Development and Capability Association. Pieejams: https://www.idrc.ca/en/book/introduction-human-development-and-capability-approach-freedom-and-agency
2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību (kopš 1995. gada) https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/citi-projekti-un-petijumi/tautas-attistibas-parskata-projekts/
3. UNDP. Human Development Report (kopš 1990. gada) Pieejams:
http://hdr.undp.org/en/global-reports
4. Sabina Alkire. Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. Pieejams: http://www.ophi.org.uk/human-development-definitions-critiques-and-related-concepts/
5. Readings in Human Development. Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm. S. Fukuda-Parr, A.K. Shiva Kumar (eds.). New Delhi [etc]: Oxford University Press, 2003.
6. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I. Ziemele (red.). Rīga: Izglītības soļi, 2000. 346 lpp.
7. Human development: a textbook: (an abridged transl. from the Russian). Ed. by V. Kolesov, T. McKinley; United Nations Development Programme; Moskow State University School of Economics. Moscow: Human Rights Publishers, 2000. 383 p.
8. Tautas attīstība: mācību līdzeklis. Autori: G. Anča ...u.c. Rīga: Jumava, 2002. 267 lpp.
9. Vide un ekonomika. Dz. Atstāja, Dž. Dimante, I. Brīvers u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 256 lpp.
10. Hanovs D. (2008) Šeit, visur un tagad. Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi, dalībnieki. Rīga: Drukātava, 2008. 334 lpp.
11. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 334 lpp.
12. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Ž.Ozoliņa (red.) Rīga: Zinātne, 2012. 463 lpp.

Papildliteratūra

1. Zobena A., Ijabs I. (zin.red.) (2015) Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Rīga: Latvijas Universitāte, 390 lpp.
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/Soc_attistibas_merishana.epub
2. Dzimtes studiju centrs (2008). Gender Matters in the Baltics. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 421 p.
3. Elliott A. J. An Introduction to Sustainable Development. Third edition. London and New York: Routledge, 2006.
4. Stiglitz, J. (1999) Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Paradigm. World Bank.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Human Development and Capabilities. - London: Routledge. ISSN 1945-2837
2. World Development. - Qubec, Monreal: World development Editorial Office. ISNN 0305-750X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”