Kursa kods Soci5032

Kredītpunkti 2

Zinātniskā darba organizācija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Paula

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par zinātniskā darba specifiku sociālajās zinātnēs, sociālo pētījumu veidiem un to realizēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem: pētījumu plānošanu un realizēšanu, iegūto rezultātu publiskošanu, sadarbības veidošanu ar pētījumu pasūtītājiem, ētiskajiem aspektiem sociālajos pētījumos. Kursā tiek sniegts ieskats par aktuālajiem pētniecības virzieniem sociālajās zinātnēs, īpašu uzmanību pievēršot socioloģiskiem pētījumiem nacionālā un starptautiskā kontekstā. Maģistranti gūst zināšanas arī par maģistra darba izstrādes prasībām un aizstāvēšanu MEK.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par zinātniskā darba organizēšanas principiem un pētniecības specifiku sociālajās zinātnēs, par socioloģiska pētījuma ētiskajiem aspektiem, par informācijas ieguves un datu bāžu izmantošanas iespējām, par maģistra darba izstrādei izvirzītajām prasībām.
• Prasmes definēt un pamatot pētījuma problēmu, plānot un organizēt socioloģisku pētījumu, izvēlēties atbilstošas teorētiskās koncepcijas, strādāt ar zinātnisko literatūru.
• Kompetence identificēt un definēt pētījuma problēmu, teorētiski pamatojot tās izpēti, veidot sadarbību ar pētījuma pasūtītāju un realizēt socioloģiskus pētījumus atbilstoši profesionālās ētikas principiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniska darba būtība un zinātniskuma kritēriji sociālajās zinātnēs.
2 Akadēmiskā ētika un sociologu ētikas kodekss.
3 Zinātnisko pētījumu veidi sociālajās zinātnēs.
4 Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana MEK.
5 Pētījuma dizains.
6 Pētījuma galvenie posmi: pētījuma plānošana.
7 Pētījuma galvenie posmi: pētījuma metodoloģijas izstrāde un empīrisko datu vākšana.
8 Pētījuma galvenie posmi: datu analīze un rezultātu publiskošana.
9 Pētījuma rezultātu prezentēšana.
10 Zinātniskas publikācijas sagatavošana.
11 Informācijas avoti un datu bāzes.
12 Pētnieka un pētījuma pasūtītāja sadarbības aspekti.
13 Pētījumu iespējas: pētījumu programmas un sadarbība iespējas.
14 Zinātnisko un pētniecisko darbību realizējošās un uzraugošās institūcijas.
15 Sociālo zinātņu pētījumu loma mūsdienu sabiedrībā, to praktiskais nozīmīgums.
16 Maģistrantu patstāvīgā darba prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā ir ieskaite ar atzīmi. Gala vērtējums ir akumulējošs, ko veido vidējā atzīme par sekmīgi izpildītiem visiem individuālajiem un grupu darba uzdevumiem semināros, un izstrādātu un auditorijā prezentētu maģistra darba tēmas pieteikumu.

Pamatliteratūra

1. Bryman A. Social Research Methods. Oxford; New York: Oxford University Press, 2001. 540 p.
2. Lebrun J.L. Scientific Writing: A Reader and Writer’s Guide. World Scientific, 2007. 210 p.[tiešsaiste] Pieejams: http://sina.sharif.edu/~hatef/files/Scientific%20Writing-%20A%20Reader%20and%20Writer%E2%80%99s%20Guide%20-%209812701443.pdf [Skatīts 22.janvārī 2014.]
3. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
4. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.

Papildliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. European Commission. Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe. The METRIS report. Brussels: EC, 2009. [tiešsaiste] . Pieejams: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf [Skatīts 22. janvārī 2014.]
3. Latvijas sociologu ētikas kodekss [tiešsaiste] Pieejams: http://www.sociologija.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 [Skatīts 22. janvārī 2014.]

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157
3. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studijās.